registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Variabilní symbol: 5123020
Datum konání: 22.6.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Akreditovaný vzdělávací program seznámí účastníky  s vybranými zásadami a technikami managementu „dobré praxe“ pro řešení tří typických náročných situací v praxi manažera v sociálních službách: delegování úkolů, vytýkání nedostatků, řešení konfliktů v týmu. Součástí těchto problematik je vedení manažerských rozhovorů, jež mají svá specifika a úskalí. V delegování je zahrnuto požádání o laskavost i zácvik na nový úkol. Ve vytýkání nedostatků pak empatické vedení rozhovoru na citlivé téma i ultimativní rozhovor, zmíněn bude i hodnotící rozhovor a jeho role při vedení lidí v sociálních službách. Řešení konfliktů zmíní i situace, kdy konflikt neřešit/monitorovat či kdy využít služeb supervizora. Program také objasňuje práci s autoritou manažera, základní teze pracovní motivace a budování týmu - problematika bude vysvětlena na příkladech z oblasti sociálních služeb. Důležitou hodnotou, kterou získají účastníci programu, je možnost v rámci řízené diskuze sdílet zkušenosti z řešení problémových situací z manažerské praxe v sociálních službách. 

Obsah programu na osvědčení: základní funkce, typologie, efektivní delegování úkolů, úspěšné vytýkání, konflikt v týmu, pracovní motivace a budování týmu

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu si osvojí vybrané zásady a principy moderního manažerského uvažování v organizacích poskytující sociální služby. Rozšíří si znalosti o motivačním přístupu manažera k pracovníkům v sociálních službách. Naučí se postup, jak efektivně delegovat úkoly. Bude schopen zvažovat různé varianty, jak vytýkat chyby. Rozšíří si znalosti o řešení konfliktu mezi podřízenými. Porovná si své manažerské zkušenosti se zkušenostmi jiných vedoucích pracovníků v sociálních službách.

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Manažer v sociálních službách - specifika a úskalí

 • Základní funkce, které zajišťuje vedoucí pracovník v rámci organizace a základní principy zacházení s vlivem a mocí při řízení pracovníků v sociálních službách.

3. Co potřebuji vědět o lidech ve svém týmu, abych je mohl/a vést

 • Typologie "umí-chce" - rozčlenění pracovníků v sociálních službách podle profesní zralosti a pracovní motivace, manažerské priority při vedení jednotlivých typů podřízených.

4. Efektivní delegování úkolů pracovníkům v sociálních službách

 • Problematika pracovní motivace při výkonu sociálních služeb.
 • Zadávání úkolů versus delegování úkolů.
 • Co delegovat.
 • Jak vybrat správného zaměstnance pro daný úkol.
 • Příprava a vedení delegovacího rozhovoru.

5. Úspěšné vytýkání vede ke změně chování

 • Zásady podávání zpětné vazby - specifika při práci v sociálních službách.
 • Pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala.
 • Odstupňovaná kritika - od empatického rozhovoru až po rozhovor ultimativní.
 • Hodnotící rozhovor.
 • Řešení případů z manažerské praxe v sociálních službách.

6. Konflikt v týmu pracovníků v sociálních službách

 • Základní přístupy k řešení konfliktů a příklady "dobré praxe" při řešení konfliktů v organizacích poskytujících sociální služby.
 • Techniky řešení konfliktu na úrovni organizace.
 • Řešení případu z manažerské praxe účastníků.

7. Závěr

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů, hodnocení.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 5123020 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).