registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Variabilní symbol: 1519109
Datum konání: 19.11.2019
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Dipl.-Übers. Markéta Nováková

Základatelka Cochem. cz, z.s., od roku 2015 usiluje o zavadení interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení v ČR. Spolupracuje s řadou odborníků i institucí v ČR i v zahraničí (Justiční akademie, Unie rodinných advokáta, Asociace mediátorů ČR, Asociace poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy), s Nadací Terazy Maxové dětem, Nadací Naše dítě a Nadací Sirius. Po celé ČR realizuje ve spolupráci s krajskými úřady semináře na podporu etablování interdisciplinární spolupráce v ČR.

Lektor 2: Mgr. Pavla Poláková
 • Od roku 2016 působí v Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně, kde se věnuje zejména rodinám (s nezletilými dětmi), které si procházejí rozpadem soužití.
 • Lektoruje na seminářích " Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR" zaměřený na sdílení dobré praxe v rámci podpory šíření nových postupů.
 • Je členkou řídící skupiny projektu interdisciplinární spolupráci ve věcech péče soudu o nezletilé v regionu Okresního soudu v Novém Jičíně.
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz seznamuje účastníky se základními principy spolupráce se zaměřením na specifika interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. Představuje klíčové nástroje interdisciplinární spolupráce a nové možnosti týkající se naplňování participačních práv dětí. Blíže se zabývá rolí OSPOD coby kolizního opatrovníka nebo poskytovatele sociálně-právního poradenství a přináší ucelené a podrobné představení společné schůzky rodičů na OSPOD a edukace rodičů v poradně či neziskové organizaci.

 

Cíle kurzu:

Účastníci semináře si osvojí základní pravidla spolupráce, naučí se vymezit svou roli v rámci spolupráce a komunikaci, která spolupráci podporuje. Poznají specifika mezioborové spolupráce, kdy se mísí tři různé vědní disciplíny, jako např. tzv. “false friends” v terminologickém jazyku každé z profesí. Naučí se identifikovat a řešit možné problémy pramenící ze specifik interdisciplinární spolupráce. Dále si osvojí jednotné principy v přístupu k rodičům, které jim pomohou uchopit jejich práci nově a efektivněji. Získají dovednosti pro komunikaci s rodiči v konfliktu, naučí se vést schůzku s nimi konstruktivním způsobem směřujícím k uzavírání zatímních dohod, nalézání řešení jejich situace, zvědomování vnitřních zdrojů rodiny a předávání kontaktů na zdroje externí v podobě služeb pomáhajících profesí. 

Program:

1. Úvod. Spolupráce obecně, motivy, východiska, pravidla

 • Seznámení s účastníky.
 • Obecně platná pravidla spolupráce, zákonitosti, win-win, synergický efekt, výhody spolupráce a její nutnost z hlediska vývoje.
 • Uzavření vědomé dohody o spolupráci, vymezení rolí, definice cílů, termínů a odpovědnosti za jejich dosažení.
 • Tento moul ukotní účastníky v základním rámci spolupráce.

2. Specifika interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu

 • Spolupráce vzniká z potřeby lépe pracovat s vnějším objektem spolupráce (= rodiče v konfliktu), spolupráce je vedena nejlepším zájmem dalšího objektu spolupráce (= dítě), které by se ovšem správným nastavením spolupráce mělo stávat subjektem spolupráce se specifickým postavením. V rámci spolupráce se střetávají 2 rozdílné rezorty - justice a MPSV a nejméně tři vědní disciplíny: právo, psychologie a sociální práce. To s sebou přináší určitá specifika, která je potřeba při nastavování spolupráce zohlednit.

3. Principy v přístupu k rodičům a dětem

 • Transparentnost, která je nutná jak dovnitř - vůči aktérům interdisciplinární spolupráce - tak i ven - vůči rodičům - pomáhají nastavovat jednotné principy v přístupu k řešení rodičovského konfliktu, tedy k rodičům a jejich dítěti. Tyto principy vymezují rámec působnosti nejen zapojených profesí, ale také pro uchopení rodičovské odpovědnosti a posílení rodičovských kompetencí. Pomáhají také překonat rozdílné názory (např. na typy péče, druhy intervencí apod.) uvnitř týmu. Jsou jednotícím principem, který napomáhá neztrácet ze zřetele skutečný cíl spolupráce.

 

 

4. Postup v rámci intersdisciplinární spolupráce - různé varianty v rámci ČR, základní představení role soudu, OSPOD, poradny, mediátora, advokáta, soudního znalce, neziskové organizace

 • Tento modul představí náležitosti postupu v rámci interdisciplinární spolupráce, lhůty a sled různých druhů intervencí jednotlivých profesí. Nabídne také varianty, které se ustálily v rámci etablování praxe v ČR. Účastníci pochopí obsah jednotlivých intervencí, role zapojených profesí a účinnost takto nastaveného postupu. Budou také seznámeni s nejnovějším vývojem etablování interdisciplinární spolupráce v ČR. 

5. Role OSPOD - kolizní opatrovník, poskytovatel sociálně-právního poradenství, sociální pracovník v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 • V rámci tohoto modulu rozvineme úlohu a roli OSPOD a sociálního pracovníka v poradně, jehož základy jsou představeny v předchozím modulu. Budeme se konkrétněji věnovat legislativnímu rámci, metodickým doporučením, mlčenlivosti a dalším východiskům či překážkám v zapojení OSPOD/soc. pracovníka do interdisciplinární spolupráce.

 

 

 

6. Společná schůzka rodičů na OSPOD před zahájením řízení

 • Tento modul se zaměří podrobněji a více z praktického hlediska na společnou schůzku rodičů na OSPOD před zahájením soudního řízení, kdy OSPOD, v rámci výkonu kolizního opatrovnictví, poskytuje rodičům základní edukaci a navazuje kontakt s dítětem. Bude představen možný průběh schůzky, pravidla vedení takového rozhovoru, vhodné či nevhodné komunikační vzorce, cíl a výstup této intervence OSPOD v rámci interdisciplinární spolupráce.  

7. Edukace rodičů v poradně nebo neziské organizaci

 • Tento modul se zaměří podrobněji a více z praktického hlediska na společnou schůzku rodičů na OSPOD před zahájením soudního řízení, kdy OSPOD, v rámci výkonu kolizního opatrovnictví, poskytuje rodičům základní edukaci a navazuje kontakt s dítětem. Bude představen možný průběh schůzky, pravidla vedení takového rozhovoru, vhodné či nevhodné komunikační vzorce, cíl a výstup této intervence OSPOD v rámci interdisciplinární spolupráce.  

8. Závěr

 • Shrnutí, diskuse, otázky a odpovědi

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1519109 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).