registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Variabilní symbol: 1519085
Datum konání: 28.8.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Sociální pracovníci při výkonu své práce komunikují s klienty a často také s jejich rodinnými příslušníky. Dostávají se do situací, kde se střetávají zájmy či hodnoty různých lidí, snadno se v těchto konfliktech sociální pracovníci stávají objekty slovních útoků, neoprávněné kritiky či citového vydírání, a mohou tak zažívat negativní emoce a emoční bolest způsobenou křivdou nebo pocity viny. Případně pracují s klienty, kterých se tato problematika - křivdy a pocity viny - aktuálně týká. Cílem kurzu je především seznámit sociální pracovníky s problematikou zpracování emocí a emočních zranění vzniklých v souvislosti s mezilidskou komunikací. Ujasní si však také, jaké jsou možnosti ochrany před vznikem zraňujících emocí a jak již vzniklé, a právě čerstvé, emoce konstruktivně zpracovávat technikami "prvním pomoci". Prostor bude věnován rovněž dotazům účastníků.
 
Cílem vzdělávání rovněž je, aby absolventi tohoto vzdělávacího programu získali následující kompetence: rozšířili své znalosti o možnostech léčby a samoléčby emočních zranění a o prevenci jejich vzniku. Osvojili si zásady a principy odpuštění a smiřování. Účastníci semináře získají vyšší sebedůvěru pro překonávání emočních zranění a pocitů viny a seznámí se s technikami tvorby a posilování hranic v mezilidských vztazích, také si vytvoří představu, jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny.

 

Program:

1.Úvod

 • Představení lektora a účastníků,
 • stanovení cílů vzdělávacího programu,
 • očekávání účastníků.

2. Harmonická osobnost – soulad rozumu, emocí a těla

 • Čím se vyznačuje duševní zdraví;
 • jak vzniká pocit harmonie;
 • "tajemství" štěstí.

3. Emoční zranění

 • Narušení našeho psychologického prostoru;
 • fenomén 1: pocity křivdy, zrady, nespravedlnosti;
 • fenomén 2: pocity viny, sebezklamání, pocity selhání.
 

4. Jak ustát náročné situace – prevence emočních zranění

 • Vytyčení osobních hranic v profesních vztazích;
 • techniky „vnitřní krunýř“,
 • „inspirace narcisem“ a „divadlo“ aj.

5. První pomoc, když se dostáváme do negativních emocí

 • Technika „tonglen“,
 • dechová cvičení;
 • drobné techniky na odvedení pozornosti,
 • změny postoje a zmírnění napětí;
 • práce s emocemi, jež vznikly uprostřed pracovního jednání.
 

6. Zpracování emočního zranění a negativních emocí

 • Techniky exprese a „vybití“ emocí;
 • dovednost odpouštět;
 • technika tzv. konstruktivní pomsty.
 

7. Pocity viny – citové vydírání vs. reálná pochybení

 • Neoprávněná kritika - oblíbená technika manipulace,
 • sebeobrana;
 • zpracování pocitů viny;
 • odpuštění si a závazek nápravy.
 

8. Jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny

 • Technika a úskalí rozhovoru; 
 • nabídka pomoci;
 • krizová intervence – zvládnutí duševní krize,
 • odborná pomoc.
 

9. Závěr kurzu

 • Diskuze účastníků,
 • zodpovězení dotazů.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 1519085 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).