registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Písemná komunikace v úřední praxi

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124043
Datum konání: 13.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
 • Projektová manažerka, poté ředitelka Nadačního fondu dětské onkologie Krtek; 
 • Lektorka pravidelných seminářů a webinářů zaměřených na český jazyk v úřední a obchodní praxi od roku 2008;
 • Výuka studentů v rámci doktorského studia na PdF UP v Olomouci (morfologie českého jazyka a základy písemného projevu); 
 • Lektorka předmětu základy písemného projevu v rámci projektu POMEZÍ;
Akreditace u MV ČR: AK/PV-657/2023 AK/VE-322/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je zdokonalit znalosti úředníků v oblasti písemné a elektronické komunikace, prohloubit znalosti týkající se výkonu správních činností v územním samosprávném celku úředníka v oblastech, jako jsou písemná a elektronická korespondence – její zásady a pravidla zahrnující formální náležitosti, zdůraznit význam etikety úředníka, osvojit principy pravopisně bezvadného a stylisticky vhodného textu. Umět přetransformovat teorii do praktického vyhotovení a správného formulování rozhodnutí a eliminovat tak vady rozhodnutí např. z důvodu nedostatečného odůvodňování či logického uspořádání. Je důležité napsat úřední text srozumitelným běžným jazykem tak, aby lidé textům rozuměli a vyhýbat se odborným termínům nebo je vysvětlit. 

Součástí vzdělávacího programu je přehled doporučení vycházející z ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (2014), ukázky úředních dopisů (šablon) a dalších dokumentů zaměřených především na vhodnou stylistiku správních protokolů, usnesení, rozhodnutí, stanovisek dle správního řádu, úřední korespondence aj.

Další dílčí cíle: na autentických ukázkách z úřední praxe poukázat na běžné pravopisné, stylistické a formální chyby, které se v uvedených úředních písemnostech vyskytují – nedostatky analyzovat a nabídnout možná řešení; seznámit s aktuálními trendy pro stylistiku úředních textů; představit důležitá doporučení vycházející z ČSN 01 6910; seznámit se s on-line zdroji a tipy pro finální korekturu textů.

Program:

1. Kultivovaná písemná komunikace: doporučení z normy ČSN 01 6910

 • Doporučená struktura úředního a obchodního dopisu: zásady, které přispějí ke srozumitelnosti i snazší orientaci v dopisu, díky nimž se stanou dopisy přehledné a pro příjemce snadné pro orientaci.
 • E-mail a jeho náležitosti v úřední praxi. Důraz na etiketu písemného vyjadřování (např. je v písemné komunikaci vhodné běžné užívání pozdravu ‚Dobrý den’ místo oslovení ‚Vážená paní XY’ je nevhodné nebo má přednost při oslovování pracovní funkce nebo titul?).
 • Jednotný vizuální styl a formální úprava dopisů: doporučený obsah směrnice/pokynu dokumentu se zaměřením na jednotný vizuální styl pro danou instituci. v rámci instituce.
 • Obvyklé zápisy v každodenních písemných projevech,  protokoly o ústním jednání: od správného zápisu kalendářního data přes časové údaje, finanční částky, rozsahy až ke zkratkám, značkám a složeným přídavným jménům (např. 14ti denní vs. 14denní, 15 % zastoupení vs. 15% zastoupení).
 • Správné zpracování rozhodnut např. formulace výrokové části, odůvodnění, umět formulovat úvahy, kterými se orgán při rozhodování řídil.
 • Správné zpracování tabulek do různých typů dokumentů.

2. Kultivovaná písemná komunikace: český pravopis a česká stylistika

 • Vizitka úředníka a instituce, již zastupuje: styl administrativních textů a vyvrácení tzv. mýtů o úředních textech, stylistické obraty a stylistické neobratnosti v praxi úředníka.
 • Jazyková správnost textu: důraz na interpunkční znaménka na ne/správném místě (s ohledem na autentické ukázky z úřední praxe) a jejich schopnost měnit význam výpovědi, zásady pro psaní výčtu, pravidla pro psaní velkých písmen (např. Statutární vs. statutární město Praha, Sídliště Míru a sídliště Nové Sady vs. sídliště Míru a Sídliště Nové sady apod.), profesionalismy v úředním jazyce a užívání slov cizího původu v oficiálních textech/dopisech úředníka (např. tématický okruh vs. tematický okruh).
 • Zdvořilá a korektní stylizace: zásady pro vhodné oslovování adresáta v písemném projevu a správné používání titulů, vojenských hodností a pracovních funkcí, oslovování jednotlivců i kolektivu, nejčastější stylistické obraty a rady, které usnadní psaní úředních dopisů, e-mailů, zápisů z porad a jiných jednání apod.
 • Rozhodnutí – srozumitelný úřední jazyk,  
 • Doporučení vedoucí ke snížení „autorské slepoty“.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).