registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: ECCE HOMO - Základy toho, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s romskou minoritou
Variabilní symbol: 5224074
Datum konání: 23.8.2024
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Ing. Jan Plšek
 • V současné době pracuje jako metodik prevence v Krajské pedgogicko-psychologické poradně a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
 • V letech 2008 - 2017 pracoval na pozici vedoucího organizační složky Terénní sociální práce v městě Vsetín, byl romský poradce, terénní sociální pracovník, vedoucí oddělení sociální prevence. 
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1548-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Hotel Central - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz je určen všem, kteří začínají pracovat (nebo již pracují) s romskou minoritou. Účastníci budou stručně seznámeni s historií i současnými aspekty soužití minority a majority či romskými kulturně-sociálními specifiky, které mají vliv na dlouhodobou a systematickou práci s členy minority. Cílem kurzu je rovněž poukázat na předsudky a mýty týkající se sociokulturního života Romů, jež mohou představovat překážku pro efektivní práci s klienty. Kurz je doplněn prvky zážitkové pedagogiky a sebezkušenostními aktivitami v úzké návaznosti na probíraná témata.
 
Obsah programu na osvědčení: základy historie a současnost soužití romské minority, posílení znalostí a sociální práce, efektivní provázení
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou minoritou. Účastníci se seznámí se základy historického i současného kontextu romské minority (odlišnosti i mýty), aby se lépe orientovali v situacích svých klientů a mohli jim tak lépe porozumět a efektivně je provázet. Kurz je doplněn prvky zážitkové pedagogiky a sebezkušenostními aktivitami v úzké návaznosti na probíraná témata, které mohou být inspirací při řešení aktuálních oblastí, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi.
Program:

1. Úvod. Empatie/První dojem

 • Zahájení, představení se, aktivita „Kdo je asi kdo?“, aktivita „Tipovačka“, první dojem, míra naší empatie, empatie našich klientů

2. Základní pojmosloví

 • Sjednocení základního pojmosloví: Xenofobie, diskriminace, rasismus, Rom/Cikán, asimilace, integrace, sociálně vyloučená skupina/lokalita, ghetta/romské osady, romipen, Romologové x Romisté Aktivita „Vesnice jménem svět“

3. Předsudky: Zeppelin

 • Morálně/sociální diskuzní aktivita „Zeppelin“ – zaměřená na sdílení, jaké spolucestující bychom si vybrali na dlouhou cestu vzducholodí a proč?

4. Historie Cikánů/Romů I. Romština (z Indického subkontinentu do střední Evropy)

 • Romština jako mluvená „kronika“ historie Romů, putování z Indického subkontinentu do střední Evropy.
 • Aktivita „Hádej, co to je?“

5. Historie Cikánů/Romů II. (střední Evropa/Česká země)

 • Romové ve střední Evropě/Českých zemích, pronásledování, snahy o usazení/asimilace, Československá republika, Protektorát, Romský holocaust/Porajmos.

6. Historie Cikánů/Romů III. (1945-1988) O Cikánech/Romech bez Cikánů/Romů

 • Snaha o začleňování Romů po roce 1945, poválečné osidlování pohraničí, migrační vlny, Zákon č. 74/58 o trvalém usídlení kočujících osob, Vládní usnesení o „rozptylu obyvatel cikánského původu“ č. 502/65.

7. "My" versus "Oni"

 • Aktivita "Kde máme startovací čáru?"

8. Romové v ČR. Aktuální situace. Jiné světy? Rozdíly a mýty

 • Aktuální situace v ČR, romské skupiny + jejich původ, tradice a rozdíly, rituální čistota/nečistota, odlišnosti v hodnotách a postojích majority a minority, rodina, výchova dětí, vzdělávání, zaměstnání, lichva.
 • V čem se lišíme a co bychom o sobě měli vědět.
 • Tradičně tradované mýty a omyly.

9. Aktivita "Oslíci"

 • Aktivita „Oslíci“

10. Aspekty dlouhodobé práce s Romy

 • Pravidla a zásady práce s klienty, jak položit základy pro dlouhodobou a efektivní práci s klienty.
 • Pracovní tým, pracovní postupy…jak nastavit a nač si dát pozor.

11. Závěr

 • Prostor pro dotazy, Myšlenky na rozloučenou, diskuze, evaluace.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 5224074 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).