registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Variabilní symbol: 6124087
Datum konání: 25.6.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Doc. Alena Hricová, Ph.D.
 • Docent, garant PVŠPS Praha.
 • Odborná asistentka, později docentka na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích, ZSF.
 • V letech 2017-2018 pracovala jako komunitní sociální pracovník, komunitní práce s romskou minoritou v exkludované lokalitě.
 • V letech 2008-2010 vykonávala přímou práci s romskou mládeží, romský klub jako sociální pracovník v NZDM .
 • Byla mediálním konzultantem Romea o.p.s.
 • Pracovala v oblastní charitě Třeboň jako sociální pracovník, térenní sociální pracovník.    
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz je určen všem, kteří pracují s romskou minoritou. Účastníci se seznámí se stručnou historií a kulturními specifiky romské minority na našem území. Zaměříme se na vnitřní stratifikaci a příčiny sociálních problémů. Převážná část obsahu pak bude věnována využití tradičních i moderních metod a technik sociální práce a praktickým kazuistikám. Kurz umožní účastníkům posílit zejména komunikační dovednosti s touto cílovou skupinou.
 
Obsah programu na osvědčení: historický kontext, posílení znalostí a dovedností v oblasti komunikace a sociální práce s romskou minoritou, konkrétní postupy
 
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou minoritou. Účastníci se seznámí s historickými konsekvencemi současné sociální situace romské minority na území České republiky a s romskými kulturními specifiky a vnitřní hierarchií, které mohou ovlivňovat sociální práci. Účastníci se lépe orientují v hodnotovém systému Romů a dalších odlišnostech od majoritní společnosti. Předkládané kazuistiky budou inspirací pro řešení hlavních aktuálních problémových oblastí romské rodiny a komunity, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi. Seminář nabídne konkrétní postupy efektivní komunikace s touto cílovou skupinou.
Program:

1. Úvod

 • Zahájení a představení, očekávání účastníků.

2. Historický kontext, kultura a jazyk Romů

 • Romové na našem území od 13. stol. dodnes, represe, hlavní historické mezníky ovlivňující současný stav, přístup minulého režimu k romské minoritě.
 • Kolektivní paměť a vědomí.
 • Specifika romské kultury a romského jazyka.
 • Vztah těchto konsekvencí k sociální práci.

3. Vnitřní členění romské minority. Subetnické skupiny, stratifikace a kastovní systém. Romská velkorodina.

 • Subetnické skupiny, stratifikace a kastovní systém.
 • Romská velkorodina.
 • Vztah těchto konsekvencí k sociální práci.

4. Hodnoty Romů a specifika romské kultury. Sociální problémy ve vztahu k romské minoritě.

 • Odlišnosti v hodnotách majority a Romů; Romská rodina a výchova dětí;  Problematické oblasti - vzdělávání, zaměstnání, dluhy, lichva, sociální vyloučení.

5. Efektivní komunikace při sociální práci s romskou minoritou

 • Specifika komunikace s Romy; Kazuistiky.

6. Závěr

 • Shrnutí, diskuse, evaluace

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 6124087 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).