registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a při výkonu sociální práce
Variabilní symbol: 4123513
Datum konání: 7.5.2024
Čas: 08:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1128-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Místo konání: Praha - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vzdělávací program seznamuje účastníky s problematikou první pomoci při výkonu jejich povolání v sociálních službách (při výkonu sociální práce). V úvodní části jsou účastníci seznámeni s první pomocí, na kterou navazuje zajištění bezpečnosti zachránce i zraněnému. Následující bloky probírající vyhodnocení stavu zraněného a přivolání odborné pomoci, zástavu oběhu, poruchy vědomí, zástava krvácení a ošetřování ran, dušnost, vybrané kapitoly ze závažných úrazových stavů, poranění způsobená teplem a chladem, náhle vzniklé bolesti na hrudi či poruchy řeči a hybnosti. V samotném závěru je řazen blok, který si klade za cíl shrnout a zopakovat získané znalosti, dovednosti a schopnosti. Výuka kombinuje teoretickou část s praktickými ukázkami a maximálním využitím tzv. zážitkové pedagogiky. Každý z účastníků si prakticky osvojí vyhodnocení stavu zraněného (vč. zajištění vlastní bezpečnosti) nepřímou srdeční masáž a zástavu krvácení.
 
Obsah programu pro osvědčení: předcházení a zmírnění poranění či postižení, vyhodnocení stavu zraněného, jednotlivé komplikace, první pomoc, praktické ukázky 
 
Druh: základní
Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu disponuje základními dovednostmi a znalostmi, které vedou k poskytnutí rychlé a účelné první pomoci. Tzn. pomoci zraněnému nebo nemocnému klientovi/uživateli sociální služby před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí ve smyslu navazujících odborně uznaných postupů. Absolvent cílí na předcházení komplikacím a zároveň, pokud je to možné, zmírňuje poranění či postižení.

Program:

Úvod do první pomoci, zajištění bezpečnosti zachránce a zraněného

 • Úvod do tématu: základní terminologie v oblasti první pomoci.
 • Zjištění bezpečnosti zachránce a postiženého: možná rizika a jejich důsledky při poskytování první pomoci, situování vlastního chování dle pravidel osobní bezpečnosti zachránce.

2. Základní postupy eliminující rozvoj šokových stavů

 • Základní postupy eliminující rozvoj šokových stavů: - volba polohy, - zajištění tepla, ticha, tekutin a tišení bolesti.

3. Vyhodnocení stavu zraněného a přivolání odborné pomoci

 1. Vyhodnocení stavu zraněného:
 • smysl základního zhodnocení stavu,
 • primární znalosti pro aplikaci základního laického orientačního vyhodnocení,
 • orientace v základních život ohrožujících stavech (bezdeší, poruchy vědomí, krvácení),
 • znalosti pro aplikaci vyšetření základních životních funkcí (kvalita dechu, změny barvy kůže a sliznic atp.).

        2. Přivolání odborné pomoci:

 • využití základních složek (prvosledových) u IZS,
 • správná aktivace IZS (vč. mobilní aplikace),
 • správná komunikace s IZS (vč. TANR a TAPP).

4. Zástave oběhu - základní neodkladná resuscitace

Zástava oběhu základní neodkladná resuscitace = BLS:

 • základní terminologie a anatomickými souvislostmi,
 • znalosti a dovednosti pro kontrolu obsahu dutiny ústní,
 • bezpečné vyčištění dutiny ústní (vč. následného záklonu hlavy),
 • stlačování hrudníku (rytmus, hloubka, umístění rukou atd.),
 • porozumění účelu a využití AED v praxi.

5. Zástava krvácení a ošetřování ran

 1. Zástava krvácení:
 • užití obvazového materiálu, vč. zásad a specifik dle lokalizace poranění,
 • znalost bezpečného způsobu přiložení obvazového materiálu,
 • vytvoření tlakového obvazu a užití turniketu.

        2. Ošetřování ran:

 • dělení ran a jejich příčiny,
 • správné a šetrné ošetření ran dle jejich specifik,
 • zástava masivního zevního krvácení.

       3. Specifika zástavy krvácení (cizí těleso v ráně atd.):

 • poloha pro fixaci.

6. Dušnost

 1. Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem:
 •  příčiny vzniku uzávěry dýchacích cest,
 •  poznatky pro úspěšné vypuzení cizího tělesa,
 •  Gordonův manévr (úder mezi lopatky),
 •  Heimlichův manévr (prudké stlačení nadbřišku bránice),
 •  porozuměním kontraindikací u uvedených manévrů.

7. Vybrané kapitoly ze závažných úrazových stavů

 1. Vybrané kapitoly ze závažných úrazových stavů:
 • poranění hrudníku,
 • poranění břicha,
 • poranění páteře,
 • vnitřní krvácení,
 • znalosti pro poskytnutí specifického ošetření (pneumotorax, vyhřezlé orgány atd.),
 • povědomí o základních orientačních vyšetření a šetrné manipulace při poranění páteře.

8. Poranění způsobená teplem a chladem

 1. Poranění způsobená teplem a chladem:
 • popáleniny,
 • úpal a úžeh,
 • podchlazení,
 • omrzliny,
 • specifika jednotlivých poranění (vyvolávajících příčin - termálních, chemických, elektrickým proudem a inhalačních + dělení druhů a stupňů poranění či možných důsledcích působení na organismus),
 • znalosti pro poskytnutí specifických způsobů ošetření (postupné ochlazování či ohřev, důsledky nedodržení těchto specifik, využití popáleninových balíčků atd.)

9. Náhle vzniklé bolesti na hrudi, poruchy řeči a hybnosti

 1. Infarkt myokardu (tzv. nedokrevnost části srdečního svalu):
 • vznik srdečního infarktu, vč. typických i variabilních příznaků,
 • volení vhodné polohy zraněného,
 • základní edukace zraněného za účelem zamezení zhoršení (tj. rozvoje) daného stavu,
 • dopomoc při aplikaci předepsaných léčiv zraněnému.

        2. Cévní mozková příhoda (tzv. mozková mrtvice):

 • vznik cévní mozkové příhody a jejími typickými příznaky,
 • základní edukace zraněného za účelem zamezení zhoršení (tj. rozvoje) daného stavu.

10. Rekapitulace

 • Shrnutí a zopakování získaných znalostí, dovedností a schopností.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 4123513 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).