registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků
Variabilní symbol: 1022158
Datum konání: 24.11.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Iva Langer Pikalová
 • Od roku 2017 advokátka a zapsaná mediátorka. 
 • Praxe zapsané mediátorky se zaměřením na vzdělávání v mediaci, advokátní praxe se zaměřením na GDPR a ochrana osobních údajů, právo nemovitostí, právo obchodních společností a družstev zejména bytových družstev, marketingové právo, právo lidských práva, insolvenční právo, právo zapsaných spolků.
 • Projekty: Mediační poradna, Promoting diversity through video - řešitelka projektu, Férové školy - Férové vzdělávání - koordinátorka a právnička projektu, Multikulturní škola - školitelka.
 • Pracovní skupiny a výbory: členka Výboru proti diskriminaci Rady vlády pro lidská práva ( červen 2010 -  srpen 2012). Členka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání ( červen 2011 - nyní). NAPIV - expert jmenovaný do pracovní skupiny Právo a legislativa k Národnímu akčnímu plánu inkluzivního vzdělávání  (červen 2010- květen 2011).
 • Vystupování v celostátních i regionálních mediích.
 • Rozsáhlá publikační činnost včetně příspěvků na konferencích a seminářích.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-852/2021 AK/VE-500/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Program:

1. Úvod

 • Představení se, seznámení se s účastníky a očekávání.

2. O mediaci

 • úvodní video: ukázka použití mediačních technik v konfliktní situaci
 • zakotvení mediace v právním rámci ČR
 • proč je mediace vhodnou a účinnou metodou řešení konfliktů v rámci agend sociálního odboru
 • principy a zásady mediace (dobrovolnost, mlčenlivost, neutralita, win-win, odpovědnost stran za dohodu,…)
 • role mediátora – široké pojetí jako „urovnávače“ mezilidských vtahů x striktně zákonné pojetí dle zákona o mediaci (zák. č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci a o změně některých zákonů); praktické příklady využití role mediátora v praxi úředníka 
 • stručné představení fází mediace (není předmětem semináře probírat podrobně jednotlivé fáze mediace a práci mediátora v těchto fázích

3. Konflikty

 • způsoby řešení konfliktů včetně praktických příkladů z praxe úředníka odborů ÚSC
 • teorie eskalace konfliktu

4. Psychologický základ práce osoby v roli mediátora

 • koncept tvůrce a oběti
 • potřeby a postoje; příklady nejčastějších potřeb a postojů, které se objevují u klientů odborů ÚSC a jak je v rámci rozhovoru najít

5. Emoce a práce s nimi

 • první pomoc při zvládání (i vlastních) emocí s praktickou ukázkou
 • metoda zrcadlení včetně tréninku této mediační techniky ve skupině se zaměřením na typologii klientů odborů ÚSC
 • emoce a řeč těla – praktické ukázky

6. Mediační techniky a jejich využití při jednání s klienty odborů ÚSC

 • jak mohu díky používání mediačních technik předcházet krizovým situacím s klienty odborů ÚSC?
 • vysvětlení a použití jednotlivých mediačních technik včetně praktických příkladů a cvičení pro úředníky odborů ÚSC

7. Nácvik použití mediačních technik na modelových kauzách z praxe úředníků odborů ÚSC

 • v této části kurzu si účastníci vyzkoušejí zvládnutí konkrétních situací, se kterými se setkávají na pracovišti pomocí vhodně zvolených mediačních technik

8. Závěr

 • prostor pro dotazy

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1022158 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence. Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákonný nárok na osvobození od DPH a cena kurzu se zvyšuje o DPH 21%.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).