registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Organizace případových a interaktivních konferencí aneb Jak zlepšit jejich praxi?
Variabilní symbol: 1022074
Datum konání: 29.11.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Veronika Kandelová
 • Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické faktultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 pokračuje na téže fakultě v navazujícím magisterském programu zaměřeném na makro sociální práci a sociální politku v řízení v sociální práci.  
 • Od dubna 2019 působí jako zástupkyně ředitele pro klientské programy v IQ Roma servis, z.s.
 • Od roku 2012 vykonává lektorskou činnost a působí jako organizátor a facilitátor případových konferencí a IPK v Diversitas, s.r.o. Brno.
 • Organizuje případové a interaktivní konferencfe - zaměřené na spolupráci s OSPOD a NNO, organizuje setkání a přípravu účastníků, školení v oblasti organizace případových konferencí - více než 70 hodin odškoleno. Facilitace případových konferencí - absolvování 5 denního výcviku facilitace, zkušenost s nejrůznějšími typy složení případových konferencí, školení v oblasti facilitací - odškoleno více než 70 hodin. 
Lektor 2: Mgr. Markéta Klečková
 • lektorka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, psycholožka, mediátorka
 • více než 15letá praxe v sociálních službách (sociálně vyloučené lokality, rodiny s dětmi, lidé s duševním onemocněním apod.), metodické vedení týmů -  zavádění standardů kvality sociálních služeb, pracovala též v manželské a rodinné poradně
 • zaměřuje se též na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference
 • ve své praxi vychází především ze systemického přístupu, přístupu zaměřeného na řešení
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1279-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent získá povědomí o základních informacích o případové a interaktivní konferenci, jejich cílech, specifikách i možností využití v praxi. Seznámí se s dílčími fázemi a rolemi v realizaci případových (interaktivních) konferencí – kontraktu se zadavatelem, organizací setkání, facilitací setkání a vyhodnocením průběhu realizace. Dále se seznámí s principy, ze kterých je vhodné při realizaci této metody vycházet. Kriticky zhodnotí příklady dobré i méně dobré praxe, přičemž si definuje základní opatření pro kvalitní, smysluplnou realizaci případové konference, s ohledem na její původní cíle (tvorba individuálního plánu, participace, bezpečí a zplnomocnění klienta). V rámci praktikování (práce ve skupinách, modelové situace) si prakticky rozvíjí dovednosti potřebné pro přípravnou fázi případové (interaktivní) konference.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení účastníků, představení cíle a obsahu programu, očekávání účastníků, organizační informace.

2. Metoda případové konference - definice

 • Základní představení metody případové (interaktivní) konference, její cíle, specifika, využití v praxi.

3. Dílčí fáze realizace případových konferencí

 • Dílčí fáze a role realizace případové (interaktivní) konference - kontakt, organizace, facilitace setkání, vyhodnocení průběhu realizace.
 • Rizika dublování některých rolí.

4. Příprava případové konference - rozvíjení dovedností

 • Představení základních principů, ze kterých je vhodné při realizaci případových (interaktivních) konferencí vycházet.
 • Participace klienta v celém procesu.
 • Opatření, která tyto principy v praxi podporují.
 • Kritické zhodnocení příkladů dobré i méně dobré praxe.

5. Příprava případové konference - rozvíjení dovedností

 • Praktické rozvíjení dovedností potřebných pro přípravnou fázi případových konferencí - kontrakt se zadavatelem a organizace setkání (kdo, co, kdy a jak). S ohledem na důležité principy kvalitně realizovaných případových konferencí (partnerství, participace, informovanost, bezpečí atd.).

6. Závěr

 • Ústní ověření znalostí účastníků. Zhodnocení programu.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1022074 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).