registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Podpora osoby sociálně a duševně slabé
Variabilní symbol: 0321 418
Datum konání: 11.2.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0604-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Microsoft Teams - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

 

 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 

 

Anotace:

V rámci práce s lidmi, kteří mají duševní/mentální/psychiatrické onemocnění dochází často k situacím, že je třeba poskytnout těmto lidem pomoc. Často jde o sociální služby. Přestože jde o pomoc sociální, je doprovázena mnoha právními jednáními. Je potřebné vyjasnit, co si může člověk podepsat sám, jak to vypadá, když ještě udrží tužku, ale nerozumí textu a jak je to s užitím svědků.
V sociální práci je často pomoc vykonávána také na základě plné moci. Sociální práce je často vnímána jako maximální ochrana osoby (kdo je v domově, nepotřebuje opatrovníka, domov se postará). Kdo tedy může za nemocného mluvit, rozhodovat, určovat, co s ním bude? Jaká je role zplnomocněnce, sociální služby či jiných pomocníků? Kdo je víc: zplnomocněnec, sociální služba nebo opatrovník? Kdo komu diktuje, komu se zodpovídá, na co má právo a jaké jsou jeho povinnosti?
Tyto otázky si kladou velmi často pracovníci v sociálních službách a pracovníci na obcích. Neméně by také měly zajímat rodinné příslušníky a opatrovníky.
Může totiž docházet ke sporu, kdy jsou platné smlouvy, smluvní ujednání, výpovědi, dodatky. Je dobré vědět, na co si ve smlouvách dát pozor (ve vztahu k duševně a mentálně nemocným), jak předejít „dodatkování“, kdy lze smlouvy vypovědět/neprodloužit/jednat za uživatele jednostranně.
Smlouvy o poskytování soc. služeb – jak to vnímají sociální služby, jak opatrovník. Ustanovení ve smlouvě prakticky, využitelně nebo zneužitelně? Vše s ohledem na osobu neschopnou za sebe jednat.
 

Cíle kurzu:

Kurz si klade za cíl ujasnit pracovníkům, kteří se pohybují v pomocných profesích (pracovníkům obcí, sociálních služeb, opatrovnictví) jaká je důležitost projevu vůle, jaké jsou možnosti jejího nahrazení tak, aby byli schopní rozeznat, kdy může co kdo podepsat, aby byl podpis platný a nezpochybnitelný. Absolvent by měl být po kurzu znalý především ve smluvnímu vztahu mezi postiženým uživatelem (jako slabší stranou) a poskytovatelem služeb (jako silnější stranou) a měl by zvládnout rozeznat situace, co je v daném vztahu možné a co nikoliv a jak po právu řešit složitější situace, které ve službách vznikají (výpovědi, podpisy, zdražování). 

 

 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků.
 • Úvod do problematiky, představení zákonného podkladu a literatury. 

2. Základní rozlišení možností a druhů podpory

 • rady, pomoc, plná moc,
 • sociální práce,
 • sociální služby,
 • smlouva o podpoře,
 • zastoupení členem domácnosti. 

3. Postup, když osoba není schopna sama jednat

 • Může osoba, která nechápe, co se s ní děje, vyvolat zájem o službu.
 • Kdo může za osobu jedna/objednávat službu a vyřešit nástup do služby.
 • Kdo má povinnost pomoci této osobě podat návrh na opatrovnictví/zastoupení/omezení svéprávnosti.
 • Kdo a kdy za tuto osobu jedná, a kdo má právo co podepsat.
 • Jaké jsou pravomoci zmocněnce (na základě "generálníchů plných mocí).
 • Kdo je víc (uživatel, zástupce, opatrovník nebo rodina na základě plné moci).
 • Rizika zneužití těchto osob.
 • Rizika ze strany pomáhajících sociálních pracovníkůp, když jednají podle svého a nikov podle přání klienta (které často nelze zjistit).

4. Sociální služby/práce a právní jednání duševně nemocných

 • Plné moci v rukách rodiny a jejich oprávnění (platnost/neplatnost; oprávnění jednat za osobu, která už za sebe není schopna jednat).
 • Právo na informace (od sociální služby, od opatrovníka, od rodiny a vzájemně např. služba vs. rodina).
 • Pravomoci obce s rozšířenou působností (při sjednávání smluv, detenci, dodatcích, souhlasech).
 • Jednání v nesociální oblasti (exekuce, nájem, telekomunikace) za osobu bez opatrovníka.
 • Udělování souhlasů.

5. Smlouvy o poskytování sociální služby

 • Náležitosti smluv, které by si měl zástupce osoby zkontrolovat.
 • Dodatky smluv (kdo je kdy rozhodne, podepíše).
 • Jednostranné změny ve smlouvách např. úhrada, rozsah služeb.
 • Co když uživatel není schopen dodržovat vnitřní pravidla.
 • Jaká je role uživatele a jaká opatrovníka uživatele při poruševání pravidel ve službě.
 • Kdy může duševně postižený dostat výpověď a kdy ne, lze výpověď rozporovat.
 • Co s potiženým po výpovědi.
 • Co by u praktického hlediska nemělo ve smlouvě chybět, co tam přebývá (náležitosti a vychytávky).
 • Schvalování soudem (kdy ano, kdy ne)
 • Vzor.

6. Nahrazjí sociální služby opatrovnictví?

 • Ochrana člověka bez opatrovníka před i po vstupu do služby, když sám za sebe není schopen jednat.
 • Působnost sociálních služeb.
 • Zodpovídá se opatrovník sociální službě nebo sociální služba opatrovníkovi.
 • Výpovědi ze služeb, neprodloužení smluv na dobu určitou u problematických osob/opatrovanců.
 • Základní chyby opatrovníků při využití sociálních služeb.
 • Základní chyby sociálních služeb při spolupráci s opatrovníky.

7. Závěrečná diskuse

 • Otázky a odpovědi, závěrečná diskuse.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 0321 418 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).