registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Variabilní symbol: 0821003
Datum konání: 2.9.2021 - 3.9.2021
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0135-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 3980,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: E CENTRUM - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na praxi odborníků, kteří pracují s rodičovskými konflikty. Cílem semináře je seznámit účastníky s komunikačními technikami, které ve své praxi mohou využít k efektivnějšímu zvládání komunikace s rodiči nezl. dětí. Seminář seznamuje účastníky s mediačními a facilitačními nástroji, které mohou ve své praxi absoloventi sami použít v případech, kdy budou jednat s klienty a nebo budou v situaci, kdy je nutné,  aby vystupovali jako prostředníci mezi klienty ve sporu. Účastníci si osvojí mediační i facilitační techniky a dovednosti. Účastníci získají ucelené informace o možnostech využití mediace i facilitace v jejich praxi a budou znát limity služeb.

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s komunikačními technikami efektivní komunikace ve vyhrocených sporech, posílí tak své komunikační dovednosti, aby efektivně zvládali a usměrňovali komunikaci s rodiči nezl. dětí.
Účastníci získají ucelené informace o mediaci a facilitaci. Účastníci si prohloubí informace o možnostech využití mediace a facilitace konkrétně ve své praxi, budou umět ŕozeznat, ve kterých situacích je vhodná mediace či facilitace.

 

Program:

1. den

1. Úvod. Komunikace jako nástroj sociálního pracovníka a bariéry v komunikaci s klientem.

 • Představení účastníků a lektora, korekce očekávání účastníků.
 • Komunikace - složky komunikace.
 • Jaké bariéry komunikaci brání a jak se v komunikaci s klientem projevují.

2. Teorie konfliktu, přístupy sociálního pracovníka ke konfliktům.

 • Konflikt - jeho fáze a vývoj.
 • Vnímání konfliktu - prožívání a chování lidí v konfliktu.
 • Jaké jsou způsoby řešení konfliktů - jejich projevy a důsledky.

3. Mediace jako metoda.

 • Co je mediace.
 • Co je cílem mediace.
 • Průběh mediace - seznámení s jednotlivými fázemi procesu mediace.
 • Výsledek mediace - jak vzniká a jak vypadá mediační dohoda.
 • Co je jejím obsahem, jaké by měla splňovat parametry.

4. Role mediátora

 • Úkoly mediátora během mediace - popis jeho činnosti.
 • Principy mediace, kterými se mediátor řídí - dobrovolnost, důvěrnost, nestrannost.
 • Popis jednotlivých principů a konkrétní příklady z praxe.
 • Etika mediátora - jak je v současné době nastavena etika mediace a jak se projevuje v konkrétních situacích.

5. Nástroje a dovednosti mediátora využitelné při komunikaci s rodiči nezl. dětí.

 • Techniky aktivního naslouchání - ukázka jednotlivých technik na příkladech z praxe.
 • Práce s emocemi v konfliktních situacích.
 • Praktický nácvik jednotlivých dovedností.

2. den

1. Facilitace a role facilitátora.

 • Co to je facilitace, jaký je její cíl.
 • Role a úkoly facilitátora.

2. Facilitované setkání

Základní kroky facilitovaného setkání - příprava, agenda (program), zahájení setkání, provázení celým procesem, ukončení, dohoda o konkrétních výstupech, zhodnocení průběhu setkání se zadavatelem.

3. Nástroje facilitátora

 • Proces řešení problémů, intervenční zásahy facilitátora, problematické chování účastníků, metody sběru, třídící a rozhodování.

4. Nástroje a dovednosti facilitátora při komunikaci s rodiči nezl. dětí.

 • Ukázky jednotlivých technik na příkladech z praxe. Praktický nácvik jednotlivých dovedností.

5. Možnosti využití mediace a facilitace v rodičovských sporech. Závěr - ukončení, vyhodnocení semináře, rozloučení.

 • Výhody mediace, facilitace - popis užitečnosti mediace v řešení rodinných sporů.
 • Kdy je mediace účinná a v kterých případech je vhodné ji klientům nabídnout.
 • Limity mediace - popis situací, kdy není mediace účinná.
 • Kazuistiky - příklady dobré praxe.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 0821003 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).