registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky
Variabilní symbol: 1017097
Datum konání: 27.10.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR Brno - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V rámci sociální práce vznikají sporné případy mezi omezením člověka a pomocí, kterou člověk potřebuje. Sociální pracovník se pohybuje až na hraně trestního zákona, pokud nerespektuje názor svého uživatele.
K nerespektování ale často dochází z neznalosti právního prostředí a také v situacích, kdy je s uživatelem či opatrovancem velmi složitá domluva pro jeho komunikační bariéry, duševní nezpůsobilost, neschopnost se rozhodovat, pasivitu, agresivitu apod.
V rámci sociální práce se velmi třou zájmy uživatele/klienta, sociální služby, opatrovníka a rodiny. Nezřídka uživatel nechce být ve službě, ale nemá kam jít, opatrovník nechce ukončit smlouvu, rodina trvá na ubytování a sociální služba by ráda situaci vyřešila ne/ukončením smlouvy. Jak rozeznat, kdy si může uživatel ukončit, co chce; kdy má na situaci vliv rodina; co může opatrovník a kdy už nelze brát ohled na nic jiného, než na zákonné ustanovení o nahlášení detence v sociálních službách?
Co službě hrozí, když detenční řízení zahájí? Co jí hrozí, když jej nezahájí? Jaký dopad to má na opatrovnictví? Co je povinností opatrovníka? Jak vypadá služba po rozhodnutí soudu? Kdo všechno může službu kontrolovat? Jaká je odpovědnost jednotlivých pracovníků za trestný čin omezení osobní svobody? Jak rozeznat uživatele, který ještě může dát výpověď, a který již nemá možnost sám službu ukončit?
V souvislosti s detencí vzniká mnoho rozporuplných otázek. V rámci semináře se je pokusíme dát do souvislostí tak, aby pracovník byl schopen samostatného a odborného posouzení situace, která vzniká v jeho sociální službě.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Cíle kurzu:

Účastník by měl získat schopnost se účinně rozhodovat o umístění zájemce do služby bez souhlasu a následně v průběhu služby do 24 hodin od projevení vážně míněného nesouhlasu. Měl by rozpoznat, kdy jde o projev ne/souhlasu s umístěním do služby a v průběhu služby. Měl by být schopen se validně rozhodnout, v jaké situaci, jak postupovat, aby se nedostával na hranici trestnosti a rozporu se zákonem o sociálních službách.     
     
 

Program:

1. Úvod. Příběh.

Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu. Příběh, historie, právní podklad, proč se dostala "detence" do zákona o sociálních službách - abychom pochopili podstatu.

2. Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat.

Rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností, bez svéprávnosti, omezení ve svéprávnosti, pod opatrovnictvím, bez opatrovníka, s plnou mocí, s rodinou.

3. Přijetí do služby.

 • Jednání při přijetí do sociální služby, do za koho, kdy a co ujednává a podepisuje, kdy je platná smlouva, a kdo si musí odpovědět "detenční otázky".
 • Jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO chci službu".

4. Vážně míněný nesouhlas.

 • Jak rozlišit souhlas od nesouhlasu?
 • Jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, pruzení, odpor, negaci? Příklady z praxe.

 

5. Jak situaci s nesouhlasem řešit.

Rozdíly:

 • když je osoba schopna jednat,
 • když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit,
 • když zde není opatrovník,

Jak může  situaci řešit sám opatrovník, případně uživatel?

Co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu?

6. Oznámení soudu, metodika.

 • Kdy běží lhůta?
 • Co je podstatou oznámení?
 • Jak dlouho vést evidenci?
 • Jak případ popsat?
 • Proč se musí oznamovat soudu?
 • Co hrozí, když se soudu neoznámí?
 • Může se k řízení vyjádřit i někdo jiný než služba, uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce?

7. Trestněprávní rovina.

 • Může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení, trestně stíhán/a?
 • Jaká je zodpovědnost zúčastněných?

8. Rozsudek soudu a opatření.

 • Možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení?
 • Jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat. Příklady z praxe.

9. Závěr.

Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1017097 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).