registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
Variabilní symbol: 1017094
Datum konání: 19.10.2017
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Daniel Hovorka

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor Právo a v současné době působí jako právník v odboru sociální a rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věc, kde se zabývá výkonem kontrolní a metodické činnosti vůči podřízeným orgánům sociálně-právní ochrany dětí a rozhodováním v odvolacím a přezkumném řízení.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR Brno - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Předmětem kurzu je zákonná úprava přestupků fyzických a právnických osob v oblasti ochrany práv dětí, se zaměřením na změny provedené s účinností od 1. 7. 2017 v souvislosti s přijetím nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Účastníci kurzu jsou seznámeni s podmínkami vzniku odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů, promlčecí dobou přestupků, s jednotlivými fázemi řízení o přestupcích a s procesní ochranou dítěte postiženého spácháním přestupku. Zvláštní pozornost je věnována úpravě skutkových podstat přestupků ve zvláštních právních předpisech na úseku sociálně-právnochrany dětí, na úseku školství, na úseku ochrany veřejného zdraví a na úseku ochrany před alkoholismem  a jinými toxikomaniemi, včetně určení věcné příslušnosti správních orgánů k projednávání těchto přestupků. Z úpravy zákona o některých přestupcích je probírána úprava skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití s ohledem na situace, kdy osobou postiženou tímto přestupkem je nezletilé dítě.Samostatně jsou probírány odchylky od obecných pravidel ukládání správních trestů v případě mladistvých pachatelů přestupků a zvláštnosti v řízení o přestupku s mladistvým, včetně zapojení zákonných zástupců a orgánu sociálně-právní ochrany dětí do řízení s mladistvým pachatelem přestupku.

 

 

Program:

1. Úvodní část - obecná úprava přestupků

Obecná úprava odpovědnosti fyzických a právnických osob za přestupky, promlčecí doba přestupku, druhy správních trestů, věcná a místní příslušnost k projednání přestupků. Jednotlivé fáze řízení o přestupku, rozhodnutí o přestupku, projednání přestupku, uložení, napomenutí nebo pokuty.

2. Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Rozbor skutkových podstat přestupků podle části deváté zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, příslušnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí k projednávání těchto přestupků

3. Přestupky týkající se ochrany dětí podle jiných právních předpisů

Rozbor skutkových podstat přestupků proti občanskému soužití na úseku školství, ochrany veřejného zdraví a ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

4. Zvláštní úprava řízení o přestupku mladistvého

Zvláštnosti řízení o přestupku spáchaném mladistvým pachatelem, účast zákonných zástupců a orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení s mladistvým pachatelem přestupku.


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1017094 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).