registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Bezdomovectví, jako vybraný fenomén současné sociální exkluze

Variabilní symbol: 5224077
Datum konání: 25.6.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1641-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vzdělávací program je zasazen aktuálního sociálního dění a zaměřuje se na bezdomovectví jako zásadní fenomén současné sociální exkluze. Účastníci nejen získají hlubší vhled do této problematiky, ale také klíčové kompetence, které jim umožní efektivně pracovat s lidmi bez přístřeší a aktivně přispět k nalezení řešení pro jejich složitou sociální situaci. Tyto dovednosti zlepší, nejen kvalitu života této klientely, ale také pomohounastínit možné cesty k jejich úspěšné reintegraci do širší společnosti.
 
Obsah programu na osvědčení: hlubší vhled do problematiky, klíčové kompetence, terénní práce, navazující sociální a zdravotní služby, vybrané instituce

 

 
Druh: základní
Cíle kurzu:
 • získá hlubší povědomí o různých formách bezdomovectví, jeho příčinách a možných důsledcích,
 • ujasní si, jaká forma komunikace je touto cílovou skupinou nejlépe přijímána (naslouchání, vyjednávání, podpora s ohledem na individuální potřeby),
 • osvojí si orientaci v návazných sociálních a zdravotních službách, které klienti bez domova nejčastěji využívají,
 • posílí své povědomí o fenoménu bezdomovectví, jako jedné ze stěžejních forem sociální exkluze, díky čemuž bude moci aktivně přispívat k diskuzi o této problematice ve společnosti.
Program:

1. Bezdomovectví

 • úvod do problematiky (definice, rozsah, závažnost),
 • příčiny vzniku s důrazem na chudobu, nedostatek příležitostí, zdravotní a psychické onemocnění a ztrátu zaměstnání/bydlení,
 • dopady na jednotlivce a společnost (fyzické a duševní zdraví, socioekonomické důsledky).

2. Bezdomovectví a jeho současná podoba v České republice

 • resortní ukotvení „sociálního bydlení a bezdomovectví“,
 • výběr z analýz a výzkumů k dané problematice (Sčítání osob bez domova, rezidenční segregace atp.),
 • vývoj koncepcí (komparace MPSV a MMR),
 • Strategie sociálního začleňování 2021-2030,
 • Agentura pro sociální začleňování, jako expertní nástroj.

3. Úvod do terénní sociální práce

 • terénní sociální práce v kontextu aktuální právní úpravy,
 • specifika a základní principy terénní práce,
 • kompetence terénního pracovníka,
 • strukturování práce s klientem všeobecně (navázání kontaktu, mapování situace, formulace zakázky, plánování služeb, realizace plánů, ukončení spolupráce a vyhodnocení výsledků s klientem),
 • dilemata v terénní sociální práci,
 • etické zásady terénní sociální práce,
 • nestandardní situace v terénní sociální práci.

4. Specifika terénní sociální práce s osobami bez přístřeší

 • vyhledávání potencionálních zájemců o službu,
 • navazování kontaktu a získání důvěry,
 • rozkrývání zakázky a snaha o motivaci klienta k řešení jeho současné sociální situace,
 • zprostředkování vlastní sociální pomoci.

5. Navazující sociální a zdravotní služby, vybrané instituce

 • azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy,
 • specifické podmínky pro zprostředkování a nabídku službyterapeutické komunity,
 • dostupnost zdravotní péče – praktický lékař, stomatolog a vybraní specialisté (internista, chirurg, …),
 • vybrané aspekty související s Úřadem práce,
 • příklady dobré praxe (Street medicine Plzeň, Medici na ulici atp.). 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).