registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odvolací řízení podle správního řádu - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124110
Datum konání: 27.8.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
 • Od roku 2015 vykonává funkci právníka v Radě pro veřejný dohled nad auditem - zahraničně právní oddělení.
 • Působí jako lektor ve Svazu měst a obcí a v Institutu pro veřejnou správu Praha.
 • Je zkušebním komisařem MV ČR pro oblast přestupkového práva a veřejné správy.
 • V letech 2012 - 2015 vykonával funkci tajemníka kárné komise v Komoře auditorů ČR.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-694/2023 AK/VE-333/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ucelený výklad k problematice odvolacího řízení, včetně zdůraznění specifik vyřizování odvolání v přestupkových věcech. Jednotlivé instituty budou komentovány prostřednictvím relevantních judikatorních závěrů Nejvyššího správního soudu a taktéž s využitím odborné literatury. Záměrem je představit problematiku odvolání zasazenou do praktického rámce tak, aby byly jednotlivé závěry využitelné pro běžnou úřední praxi.

V návaznosti na dosavadní znalosti a dovednosti posluchačů je cílem vzdělávacího programu prohloubit znalosti a dovednosti úředníků ve smyslu zákona č. 312/2000 Sb. v oblasti praktických aspektů správního řízení. V rámci kurzu bude kladen důraz na tyto dílčí cíle vzdělávání:

 • přispět ke správnému pochopení těch ustanovení správního řádu, která se týkají dokazování,
 • pomoci řešit typické problémy v dané oblasti,
 • přispět k posílení zákonnosti při dokazování a poskytnout platformu pro diskuzi k dané problematice a pro výměnu zkušeností.
Program:

1. Terminologie

 • Řádné opravné prostředky
 • Mimořádné opravné prostředky
 • Dozorčí prostředky

2. Odvolání jako řádný opravný prostředek

 • Suspenzivní a devolutivní účinek
 • Separátní právní moc
 • Náležitosti odvolání jako podání
 • Náležitosti poučení o odvolání, následky vadného poučení
 • Lhůty k podání odvolání
 • Nepřípustné odvolání

3. Úkony správního orgánu prvního stupně

 • Autoremedura
 • Sepsání stanoviska, zajištění vyjádření od ostatních účastníků
 • Lhůty k postoupení odvolání nadřízenému správnímu orgánu
 • Možnosti zastavení odvolacího řízení před předáním spisu

4. Úkony nadřízeného správního orgánu

 • Vyřízení nepřípustného odvolání, zkoumání podmínek pro přezkum/obnovu
 • Zastavení odvolacího řízení
 • Meritorní rozhodnutí o odvolání (potvrzení, vrácení zpět, změna)
 • Závazný právní názor a jeho limity
 • Dokazování v odvolacím řízení
 • Zásada koncentrace řízení
 • Vyjádření k podkladům rozhodnutí v odvolacím řízení

5. Specifika odvolacího řízení v přestupkové agendě

 • Rozsah práva na podání odvolání
 • Výluky ze zásady koncentrace řízení (uplatnění novot v odvolacím řízení)
 • Beneficium cohaesionis
 • Zákaz reformace in peius ve vazbě na postavení obviněného

6. Diskuse a odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).