registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Český jazyk v úřední praxi

Variabilní symbol: 6124079
Datum konání: 6.6.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Koktavá

Jednatelka Atelier AMOS, s.r.o.. Výuka českého jazyka, příprava na přijímací zkoušky na střední školy, příprava k maturitě. Lektorka českého a anglického jazyka, lektorka českého jazyka pro cizince.  Autorka řady publikací. 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit u cílové skupiny úředníků znalosti českého jazyka primárně v úřední praxi, která souvisí s výkonem správních činností např. vydáním rozhodnutí, přípravou podkladů pro jednání u soudu, pro nadřízené orgány  a  současně zdokonalit u cílové skupiny schopnost formulovat své závěry a požadavky v rámci komunikace při jednání s příslušnými orgány a občany.     

Program:

1. Stručný úvod k administrativnímu stylu

  • Akademické tituly, vědecko-pedagogické hodnosti adresáta
  • Oslovení

2. Pravopis používaný při vyhotovení úředních písemností včetně obecných pravidel

• Psaní velkých písmen – obecná pravidla
• Psaní velkých písmen – jména států, správních oblastí, měst, obcí, jména městských částí a sídlišť, jména ulic, tříd, náměstí, oficiální názvy institucí a organizací, názvy význačných budov a     restaurací, názvy společenských organizací,  škol, ústavů a podniků, názvy osob, rodin, příslušníků národů, kmenů a obyvatel, vyjádření úcty
• Předpony s- a z-, předložky s a z
• Předložky s (se), z (ze)
• Psaní přejatých slov
• Zdvojené souhlásky
• Hranice slov v písmu, příslovečné spřežky, psaní spojovací čárky
• Psaní zkratek a značek
• Psaní i a y po obojetných souhláskách, psaní ů a ú
• Psaní u, ú, ů
• Psaní skupin bě, pě, vě, mě
 

3. Tvarosloví - obecná pravidla

• Podstatná jména – skloňování, pravopis koncovek podstatných jmen – obtížnější případy a kolísání mezi vzory
• Přídavná jména - problémy tvoření, stupňování, použití jmenných tvarů
• Zájmena – skloňování, tvary mně/mě, tvary zájmena jenž
• Složené číslovky, použití číslovek v textu
• Skloňování číslovek dvě, obě, tři, čtyři
• Slovesa - problémové tvary často užívaných sloves, podmiňovací způsob, pravopis v příčestí
• Shoda podmětu s přísudkem
 

4. Skladba - využití zejména při vyhotovení rozhodnutí a v rámci dalších úředních písemností

  • Čárka ve větě jednoduché - obecně
  • Zvláštnosti větné stavby - oslovení, vsuvka, samostatný větný člen
  • Větné členy
  • Čárka v souvětí
  • Čárka před a v souvětí souřadném
  • Čárka před spojkami jako, než
  • Vložené věty

5. Stylistika v úřední praxi

• Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika
• Slohová úskalí, nejčastější stylistické prohřešky, tvorba textu vzhledem k cílové skupině
• Hovorová slova, hovorové obraty
• Opakování stejných nebo příbuzných slov, zájmen, předložek a spojek
• Zautomatizovaná slovní spojení, nadnesené výrazy, nadbytečná slova a opakování slov
• Sloveso – změny slovesných vazeb, podstatná jména slovesná, trpný rod a jeho užití, podmiňovací způsob
• Zájmena a předložky
• Správné používání předložek
• Neosobní vyjadřování a nelogická stylizace
• Slovosled – variantnost a optimální řešení
• Užití cizích slov

6. Tendence současné češtiny

  • Cvičení vybraných témat

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).