registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nový stavební řád a jeho vazby na jednotné environmentální stanovisko

Variabilní symbol: 5224059
Datum konání: 5.9.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miloš Tuháček
 • dlouholetý advokát zastupující státní organizace, města a obce, podnikatele, spokly i občany,
 • vysokoškolský pedagog a školitel s praktickými zkušenostmi s činností ve veřejné správě,
 • spoluautor komentářů k informačním zákonům, praktických průvodců právem životního prostředí a připravovaného komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku
Akreditace u MV ČR: AK/PV-811/2023 AK/VE-405/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit úředníky územních samosprávných celků se základními instituty stavebního řádu, jež je součástí nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), ve znění jeho věcné novely (zákon č. 152/2023 Sb.), a to ve vazbě na zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „JES“) integrující některá environmentální rozhodnutí, závazná stanoviska a povolení vydávaná dosud podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ovzduší a dalších zákonů z oblasti práva životního prostředí. 

Program:

1. Nový stavební řád

 • řízení o povolení záměru coby jednotné a jediné řízení o povolení stavby
 • předběžné informace poskytované stavebními úřady a dotčenými orgány
 • procesní koordinace v novém stavebním řádu – koordinovaná vyjádření a koordinovaná závazná stanoviska, lhůty pro jejich vydání a fikce jejich vydání
 • změny ve lhůtách pro přezkum závazných stanovisek dle stavebního řádu
 • okruh účastníků řízení o povolení záměru, součinnost stavebního úřadu se stavebníkem, koncentrace námitek

2. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vazby na stavební řád

 • účel JES
 • náležitosti žádosti o vydání JES
 • postup vydání JES, lhůty, orgány příslušné k vydání JES, vztahy mezi nimi a dalšími orgány ochrany životního prostředí
 • forma a způsob vydání JES, základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn
 • přestupky a kontrola na úseku JES
 • vazba JES na ustanovení nového stavebního řádu
 • nejdůležitější změny v souvisejících předpisech (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, lesní zákon, vodní zákon)

    


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).