registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Poruchy chování

Variabilní symbol: 6124073
Datum konání: 31.5.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1639-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí účastníků při řešení problematiky poruch chování. V úvodní části kurzu se posluchači seznámí s aktuálními terminologickými pojmy vztahujícími se k dané problematice, s definičním vymezením, klinickým obrazem těchto poruch v návaznosti na jednotlivá vývojová období a kompetencemi jednotlivých odborníků podílejících se na diagnostice. Účastníci dále získají přehled o současných možnostech léčby a významu multioborové spolupráce při řešení těchto poruch. V závěrečné části kurzu se posluchači
seznámí s efektivními výchovnými přístupy, založenými na aktuálních vědeckých poznatcích z oblasti neurověd, které ve významné míře přispívají ke kompenzaci dílčích oslabení a hrají zásadní roli ve stabilizaci psychického stavu dítěte.
 
Obsah programu na osvědčení: pojmy, klinický obraz poruch v návaznosti na vývojová období, kompetence odborníků podílejících se na diagnostice, možnost léčby
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Absolvent kurzu bude seznámen s problematikou poruch chování, bude rozumět aktuálním terminologickým pojmům, etiologii, bude se orientovat v klinickém obraze a v jednotlivých charakteristických projevech této poruchy. Absolvent bude znát hlavní výchovné zásady a výukové postupy, které jsou stěžejní pro stabilizaci psychického stavu dítěte a přispívají ke kompenzaci dílčích oslabení, plynoucích z dané poruchy. Bude schopen zákonným zástupcům pomoci s orientací v síti odborných poradenských zařízení a služeb, která se zabývají touto problematikou.
Program:

1. Vymezení pojmu poruchy chování, vyjasnění terminologických pojmů: nespecifické poruchy chování, specifické poruchy chování (ADHD, ADD, ODD, hyperkinetická porucha a starších terminologických pojmů)

Účastníci se seznámí s aktuálními terminologickými pojmy vztahujícími se k dané problematice. Budou seznámeni s kompetencemi jednotlivých odborníků, podílejících se na diagnostice poruch chování (role Školských poradenských zařízení při diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb a poskytování podpůrných opatření ve výukovém procesu v návaznosti na novelizaci "školského zákona", role odborných lékařů v diagnostice a léčbě specifických poruch chování).

2. Etiologie, diagnostická kritéria a klinický obraz poruch chování

Účastníci se seznámí s charakteristickými kritérii poruch chování, s mechanismy, které se na vzniku poruchy podílí a s charakteristickými projevy dětí s touto poruchou v návaznosti na jednotlivá věková období. Prostor bude věnován současným léčebným a výchovným přístupů, kterými lze cíleně ovlivňovat dílčí oslabení jednotlivých psychických funkcí a významu multioborové spolupráce při řešení této problematiky.

3. Postavení dítěte s poruchou chování v rodinném systému a ve škole

Účastníci se seznámí s problematikou „obtížné“ pozice dítěte s touto poruchou jak v rodinném systému, tak ve skupině vrstevníků. Seznámí se s funkčními a dysfunkčními výchovnými styly, které výrazně ovlivňují míru obtíží. Dále budou probrána konkrétní podpůrné opatření ve vzdělávání, která jsou nezbytná při individualizaci výuky dětí s touto poruchou.

4. Význam spolupráce rodičů a ostatních odborníků při výchově a dalším vzděláváním dítěte/dospívajícího s poruchou chování

Zde se účastníci seznámí s problematikou „modifikace“ příznaků poruchy v období dospívání a dospělosti, seznámí se s doporučeními, která mohou pomoci rodině při výběru dalšího vzdělávání dospívajícího a při volbě budoucího povolání. Současně budou účastníci seznámeni s nabídkou poradenských služeb zabývajících se touto problematikou.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).