registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy etického jednání

NOVINKA, ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV

Variabilní symbol: 5124005
Datum konání: 29.8.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0340-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se každý den setkávají s náročnými životními příběhy svých klientů. Tyto příběhy přímo i nepřímo na pracovníky působí a ovlivňují tak jejich jednání. Právě tyto příběhy je dostávají do střetu protichůdných názorů, tj. dilemat. Praktické zapojení účastníků směruje k přijetí praktického rozměru etiky. Významná část setkání je věnována vztahu pracovníka a uživatele a právům uživatele z hlediska jeho percepce.

Obsah programu na osvědčení: etické pojmy, profesní etická orientace, práva klientů, etické problémy a etická dilemata, vztah pracovníka a klienta

Druh: základní

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je získání základní orientace účastníků v oblasti etického jednání a etických dilemat se kterými se setkávají při výkonu své profese. Na základě skupinové i individuální identifikace těchto témat a sebereflexe účastníkům poskytuje program prostor pro osobní růst, zrychlení rozhodovacího procesu jedince a může též posloužit, jako prevence syndromu vyhoření.

 

Program:

1. Úvod

 • představení lektora a konceptu programu,
 • zjištění motivace účastníků a identifikace úrovně odborné erudice,
 • sumarizace právních podkladů a seznámení účastníků s doporučenou studijní literaturou.

 

2. Etické pojmy

 • morálka a etika,
 • osobní systém hodnot,
 • psychologické aspekty morálky (osobnostní předpoklady, vlastnosti, schopnosti, charakter a svědomí).

 

3. Profesní etická orientace

 • zdroje etiky v sociální práci,
 • etické kodexy,
 • klíčové hodnoty pro sociální práci (svoboda, autonomie, důstojnost, individualizace, akceptace, rovnost a solidarita).

 

4. Práva klientů

 • práva vč. požadavky, představy a přání,
 • klient, jako lidská bytost, občan, ale i spotřebitel,
 • přístup k dokumentaci (spisu),
 • právo na stížnost,
 • participace klienta na vlastních právech.

5. Etické problémy a etická dilemata

 • konflikt, jako etický problém a etické dilema,
 • obecný model rozhodování etického problému,
 • nevhodné postoje a způsoby jednání,
 • mlčenlivost a její prolomení,
 • oznamovací povinnost,
 • přijímání darů,
 • sociální práce, jako profese lidských práv.

6. Vztah pracovníka a klienta

 • význam profesních hranic a jejich nastavení, vč. možných překážek jejich udržení,
 • způsoby práce – kontrola a pomoc,
 • sebereflexe.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).