registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.

místa pro náhradníky, ON-LINE, NOVINKA 2023

Variabilní symbol: 5123112
Datum konání: 3.10.2023 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Lidé, kteří potřebují pomoc sociální služby, rodiny, podpůrce, zástupce z řad členů domácnosti, nebo opatrovníka mohou k tíži svého postižení přicházet rychle nebo zdlouhavě. Systém ochrany, tedy ustanovení institutu podpory a nápomoci, zastoupení či opatrovnictví) ale není stejně rychlý jako postupující nemoc, která zásadně ovlivňuje schopnost jednání a orientace. Může se tedy stát, že člověk ještě nemá někoho, kdo by mu s finančními otázkami (nájem, úhrady, půjčky, placení základních potřeb, nákupy věcí dlouhodobě spotřeby, sociální dávky) pomohl, ale už nemá schopnost situaci sám (právně) řešit. V těchto chvílích může dojít k jeho zneužití („šmejdi“), poškození jeho práv, protože není schopen plnit své závazky (bezdomovectví na základě neplacení nájmu), k ohrožení chudobou (pro nemožnost získat legálním způsobem sociální dávky, další příjmy). Taktéž může dojít k nadužívání moci nad touto osobou (opatrovník nerespektuje přání osoby; sociální služba samovolně užívá prostředky dle svého uvážení). Finanční otázky (především dluhy) však jde řešit i zpětně, a to i v čase, kdy osoba ještě neměla podpůrce, zástupce, opatrovník, nebyla omezena ve svéprávnosti. Postupy to ale nejsou jednoduché a chce to trochu praxe, obratnosti a chuti pomoci. Pokud sociální pracovník nebo opatrovník, podpůrce, zástupce umí pomoci.
 
Obsah programu na osvědčení: právo nakládat s financemi a majetkem (v rámci opatrovnictví, sociální služby), platnost, neplatnost právního jednání, dokazování
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastník programu by měl zvládnou základní posouzení, v jaké fázi rozhodování se klient nachází, zda má/nemá dostupnou pomoc v roli podpůrce, zástupce, opatrovníka. Účastník by měl být schopen provést rozvahu a analýzu finanční situace klienta v jednoduchém rozuzlení, zda se na věc (dluh, podepsanou smlouvu apod.) lze dívat spíše jako na platnou nebo spíše jako na věc vzniklou podvodem či zneužitím tísně, nemoci, postižení,slabosti klienta. V situaci nasvědčující samovolnému a neoprávněnému nakládání, zneužití by měl být schopen navrhnout postup a pomoci situaci vést k nápravě a k hájení práv klienta.
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky. Představení zákonného podkladu a literatury.

2. Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem

 • Schopnost rozhodovat a jednat, jak odhadnout možnou neplatnost jednání, zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, "šmejdi").

3. Nakládání s finančními prostředky osoby v rámci sociální služby

 •  vedení účtů v sociální službě (depozitní účty ano/ne),
 •  rozhodování služby o nákupech a dalších úhradách z uložených prostředků,
 •  podpora uživatelů služeb v samostatnosti (hranice, rizika, nápomoc, zatížení pracovníků),
 •  odpovědnost za škodu při správě majetku,
 •  řešení finanční situace u osob v opatrovnictví,
 •  spolupráce služby a opatrovníka,
 •  vyúčtování správy (je služba povinna se zodpovídat opatrovníkovi nebo soudu),
 •  smlouvy mezi službou a opatrovníkem o nakládání s finančními prostředky,
 •  kdo komu slouží (služba uživateli; služba opatrovníkovi; opatrovník uživateli; opatrovník službě; kde je samostatnost uživatele a hranice nápomoci).

4. Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem v rámci opatrovnictví

 • samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti/pod opatrovnictvím,
 • vedení účtu na obci/na jméno opatrovance (depozitní účty ano/ne),
 • nakládání s částkou nad rámec soudního rozhodnutí (opatrovance mimo sociální službu a u opatrovance ve spolupráci se sociální službou),
 • vydávání prostředků opatrovanci (docházka na úřad oproti podpisu, přidělování prostředků ve službě, platby poskytované přes rodinu, donáška prostředků opatrovanci, nákupy s opatrovancem),
 • rozdíl mezi sociální prací a opatrovnictvím při nákupech pro opatrovance,
 • odpovědnost za nehospodárné nákupy, bez účtenek.

5. Platnost a neplatnost právního jednání

 • učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci / mimo svou pravomoc,
 • učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem,
 • učiněného při přestupkovém a trestním řízení před a po určení opatrovníka,
 • učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách),
 • pomoc ze strany sociální práce,
 • pomoc ze strany opatrovníka,
 • pomoc ze strany sociálních služeb.
 

6. Nekalé praktiky při uzavírání smluv

 • neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjektů,
 • zneužívající ujednání,
 • odstoupení od spotřebitelské smlouvy, pomoc při spotřebitelských sporech, možnosti bezplatné právní a sociální pomoci.

7. Dokazování neplatnosti před a po omezením svéprávnosti

 • zneplatňování, dokazování, souhlasy soudů,
 • možnost využití citlivých údajů opatrovance jako důkaz,
 • postup opatrovníka a dalších zástupců/podpůrců, při řešení neplatnosti smlouvy (možnosti sociálního pracovníka),
 • oprávněnost a neoprávněnost dluhu/splátek/poplatků,
 • doručování,
 • bezdůvodné obohacení.
 

8. Exekuce

 • správný a nesprávný postup při výkonu či exekuci,
 • uvěřitelný a neuvěřitelný dluh, příklady z praxe,
 • vznik/neplanost počátečního jednání.

9. Závěrečná diskuse

 • otázky a odpovědi, závěrečná diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).