registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci

ON-LINE, NOVINKA 2023

Variabilní symbol: 5123111
Datum konání: 5.10.2023
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1005-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky se základy práce s rizikem, prevencí a jeho řešením u osob v nepříznivé sociální situaci. Program si klade za cíl prohloubit odbornou a osobní způsobilost v řešení situací, kdy může docházet k ohrožení života, zdraví, zájmů nebo naplňování potřeb klienta/uživatele. Interaktivní seminář je koncipován na teoretických základech (legislativa, individuální plánování atd.) na něž navazuje část praktická (mapování rizik, posuzování, předcházení, snižování na přijatelnou hodnotu atp.). Osvojené poznatky vedou k zvyšování efektivity poskytovaných služeb a rozvoji týmové spolupráce.

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu zná pojem „riziko“ v sociálních službách. Na základě získaných poznatků je schopen analyzovat a následně identifikovat základní rizika (tj. ohrožující život, zdraví, zájem nebo naplňování potřeb klienta/uživatele) s nimiž se může při práci s klienty/uživateli v nepříznivé sociální situaci setkat. U identifikovaných rizik absolvent zvládne navrhnout jejich prevenci a řešení, vč. případného snížení na přijatelnou hodnotu. O procesu s rizikem zvládne pracovník vést písemné záznamy v rámci individuálního plánování (rizikové a krizové plány).

Program:

1. Riziko v sociálních službách

 • pojem „riziko“ v sociálních službách,
 • faktory rizika (míra, kategorizace, portfolia),
 • management řízení rizik (principy).

2. Řízení rizika v sociálních službách

 • riziko a individuální plánování klienta/uživatele,
 • identifikace rizika (metody a techniky),
 • sumarizace rizikových oblastí,
 • hodnocení přijatelnosti rizika (týmová spolupráce),
 • sestavení plánu rizik a postupy pro aktualizaci. 

3. Přiměřené a nepřiměřené riziko

 • přiměřené a nepřiměřené riziko,
 • právo klienta/uživatele na riziko,
 • identifikace přiměřenosti rizika (vč. standardu č. 2),
 • institut vážně míněného nesouhlasu (legislativa, role poskytovatele, postup pro uplatnění).

4. Zvládání rizika

 • teoretické znalosti opatření pro zvládání rizik (ignorování, akceptace, redukce, vyhnutí se, transfer),
 • základy dobré praxe při zvládání rizika (rizikové a krizové plány, multidisciplinarita),
 • role při práci s rizikem (klient, rodina, opatrovník, klíčový pracovník, NLZP).

5. Příklady dobré praxe

 • sestavování, organizace a evaluace práce týmu,
 • rizikové plány (specifikace dle cílové skupiny),
 • vybraná nejčastější rizika (dle cílové skupiny).

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).