registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem

Variabilní symbol: 5223078
Datum konání: 23.6.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lenka Průšová

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz poskytne účastníkům základní přehled a orientaci v projevech a sociálním chování dětí s poruchou PAS (porucha autistického spektra) včetně Aspergerova syndromu. Zaměří se zejména na odlišnosti v sociálních dovednostech, komunikaci a prožívání těchto dětí. V další části se seznámí s nejčastějšími obtížemi výchovy a vzdělávání těchto dětí tak, aby dokázali kvalifikovaně zvládat poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a uměli vysvětlit některé neobvyklé postupy při jejich výchově a socializaci. Zároveň se účastníci seznámí s problematikou přijetí diagnózy rodiči a širším sociálním prostředím, ve kterém se rodina pohybuje. V poslední části semináře budou na konkrétních případech prezentovány problémy, se kterými se v širších sociálních souvislostech rodina potýká – finance, sousedské vztahy, sourozenecké vazby mezi dětmi v rodině, osamostatňování jedince s PAS.
 
Obsah programu na osvědčení: základní přehled, nejčastější obtíže výchovy a vzdělávání, poradenství rodinám, sociální rizika rodiny
 
Druh: základní
Cíle kurzu:

Absolvent se orientuje v základním členění PAS včetně Aspergerova syndromu. Zná specifika chování PAS a rizika jejich socializace. V rámci poradenství se orientuje v možnostech výchovného poradenství, sociální adaptace a možnostech sociálních služeb pro osoby s PAS. Rozumí složitostem v sociálních vztazích rodiny s dítětem s PAS či Aspergerovým syndromem, zejména v riziku izolace od sociálního prostředí, vyhoření pečující osoby, zanedbávání potřeb „zdravých“ sourozenců dítěte s PAS.

Cílové kompetence:

 • Absolvent umí definovat PAS a Aspergerův syndrom v obecném rámci.
 • Definuje rizikové faktory výchovy a vzdělávání a zná specifika chování osob s PAS nebo s Aspergerovým syndromem.
 • Rozlišuje osoby s PAS a Aspergerovým syndromem v rámci jejich sociálních dovedností.
 • Definuje základní potřeby dítěte s PAS nebo s Aspergerovým syndromem a nositele jejich uspokojení v IPOD.
 • Identifikuje sociální rizika v rodině.
 • Orientuje se v sociálních obtížích rodin s dítětem s PAS nebo Aspergerovým syndromem v rámci komunity.

 

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. PAS a Aspergerův syndrom - základní informace o problematice

 • Poruchy autistického spektra - definice, rizikové faktory dědičnosti, projevy.
 • Základní diagnostická triáda pro sociální pracovníky.
 • Zvláštnosti v komunikaci, specifické vzorce chování.

3. Poradenství rodinám s PAS nebo Aspergerovým syndromem

 • Možnosti výchovného a odborného poradenství pro rodiny s dětmi PAS.
 • Tvorba IPOD (týmová spolupráce, podpora rodičovských kompetencí, výchovná opatření, možnosti školských a výchovných zařízení, atd.).
 • Možnosti sociální služeb pro rodiny s dětmi s PAS.

4. Sociální rizika rodiny, jednotlivce, vnímání rodin s dítětem s PAS v komunitě

 • Sociální rizika v rodině dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem (syndrom vyhoření, nepřiměřené zacházení včetně CAN, přejídání atd.)
 • Sociální rizika v rámci komunity (křik, obnažování, fyzické útoky atd.)

5. Závěr

 • Zhodnocení semináře a závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).