registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků

Variabilní symbol: 6223009
Datum konání: 5.9.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je podat účastníkům srozumitelnou a současně co možná komplexní informaci o povinnostech územních samosprávných celků v souvislosti s realizací vztahů soukromého práva (nabývání vlastnictví, uzavírání smluv) v intencích nového občanského zákoníku, včetně zachycení důležitých vazeb na zákon o obcích a plnění povinností ze zákona o obcích plynoucích. Program reflektuje fakt, že obcím a krajům nepostačí při realizaci soukromoprávních vztahů znalost občanského zákoníku, neboť s ohledem na zvláštní povahu obcí a krajů a jejich veřejnoprávní regulaci je třeba pečlivě sledovat vazby a vzájemná propojení mezi občanským zákoníkem a veřejnoprávní úpravou jejich postavení.

Program:

1. Rekodifikace soukromého práva a základní vazby na zákon o obcích

 • Související novelizace zákona o obcích
 • Vazby mezi občanským zákoníkem a zákonem o obcích a jinými veřejnoprávními předpisy z hlediska obecní praxe

2. Realizace majetkových dispozic obcí - povinnosti dle zákona o obcích

 • Zveřejňování záměru dle § 39 zákona o obcích, pravomoci orgánů obce při schválení a uzavření smlouvy, svolání zasedání zastupitelstva apod.
 • Povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce a související otázky
 • Odpovědnost volených představitelů i zaměstnanců obcí

3. Vybrané otázky věcných práv dle NOZ a souvislosti s obecní praxí

 • Pojetí nemovité věci
 • Právo stavby, věcná břemena
 • Inženýrské sítě a pozemní komunikace

4. Vybrané otázky závazkového práva

 • Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
 • Předsmluvní odpovědnost a možné dopady na obec
 • Pojetí neplatnosti právního jednání

5. Shrnutí, diskuze, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).