registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)

NOVINKA

Variabilní symbol: 1221061
Datum konání: 2.9.2021 PŘESUNUTO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Každý, kdo v životě jedná – je svým jednáním zavázán – je odpovědný za své jednání. Profese sociálního pracovníka a veřejného opatrovníka je profesí, kdy pracujeme s osobami v tíživých sociálních a zdravotních situacích. Tyto situace mohou být velmi nestandardní a konfliktní a sociálnímu pracovníkovi ani opatrovníkovi se v nich nemusí dařit vést klienta takovým způsobem, aby se z této situace dostal.
Kdo je pak odpovědný „za výsledek“ (zpravidla tedy nezdar)? Tuto otázku si pracovníci kladou velmi často a často jsou s těmito situacemi konfrontováni. Je tedy podstatné, aby věděli, kdy mají jaké povinnosti, kdy mohou klienta „nechat být“, „nechat napospas jeho vlastnímu rozhodnutí“, kdy budou odpovědni, když se něco klientovi nebo jeho okolí stane.
 

Cíle kurzu:

Účastník semináře získá základní přehled o jednotlivých druzích odpovědnosti na úseku občanského, trestního, přestupkového, pracovního a sociálně-právního práva. Zároveň se bude orientovat v rozsahu a způsobu zavinění a také v oblasti náhrady škody. Bude schopen rozeznat základní rizika a získá orientaci, co je a co není v jeho pravomoci a proč, na co si musí dát pozor, aby nezanedbal své pracovní povinnosti vůči klientovi. 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatura.

2. Základní pojmy

 • škoda, zavinění, nedbalosti, porušení povinnosti, příčinná souvislost,
 • vliv zdravotního postižení a omezení svéprávnosti na odpovědnost za škodu,
 • promlčení.

3. Základní rozlišení

 • Na koho se má obrátit soused, pokud má strach z klienta (opatrovance/nemocného)?
 • Kdo ho může ochránit?
 • Kdo pomůže klientovi (opatrovanci/nemocnému) hájit jeho práva, kdy je pro ostatní přítěží?

4. Dohled nad osobou

 • povinnost dohledu z pohledu sociálního pracovníka,
 • povinnost dohledu z pohledu opatrovníka,
 • když necháme osobu bez dohledu, bez pomoci,
 • když vezmeme osobu do služebního vozidla,
 • když se osobě stane něco v sociální službě,
 • když osoba něco provede v sociální službě,
 • když se osobě stane něco venku (např. při bezdomovectví),
 • když osoba něco provede venku/ve vlastní domácnosti,
 • když bude osoba zneužita,
 • ochrana slabší strany.

5. Pracovněprávní odpovědnost - odpovědnost za škodu v sociálních službách

 • obecná odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, zvláštní druhy odpovědnosti (vč. odpovědnosti za svěřené prostředky), odpovědnost ve věcech opatrovnických,
 • obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odpovědnost při odvrácení škody, odpovědnost na odložených věcech, odpovědnost ve věcech opatrovnických, pracovní úrazy/nemoci z povolání,

6. Odpovědnost za škodu v sociálních službách

 • co se může z občansko-právní, pracovně právní a trestně-právní oblasti stát právě v sociálních službách,
 • jaká odpovědnost vyplývá přímo ze zákona o sociálních službách (mlčenlivost, evidence, hlášení atd.),

7. Náhrada škody

 • dle občanského práva i dle zákoníku práce,
 • jak a v jakém rozsahu se hradí a vymáhá škoda na zdraví a na majetku, případně další škoda,

8. Závěrečná diskuse

 • otázky a odpovědi, závěrečná diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).