registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dluhové poradenství

Variabilní symbol: 1021061
Datum konání: 26.8.2021 - 27.8.2021
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Gabriela Šťastná
 • Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2011.
 • Je samostatnou advokátkou a ve své praxi se věnuje občanskému i trestnímu právu. Převážně se specializuje na problematiku exekucí a to jak z pohledu dlužníků, tak věřitelů.
 • Má zkušenosti s výukou základů práva, organizace a metodiky v rámci organizace Junák.
 • Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi věnujícími se pomoci sociálně slabým rodinám.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní orientaci v dotčených právních předpisech, doplní si znalosti v oblasti práce s klientem v dluhové pasti (správná motivace klienta), které bude moci uplatnit při základním sociálním poradenství týkajícícho se uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Program:

1.den

1. Úvod do problematiky. Role pracovníka v sociálních službách, zásady práce s klientem
 • Problém zadluženosti ve společnosti.
 • Právní a finanční (ne)gramotnost.
 • "Právní džungle".
 • Úloha sociálního pracovníka a pocity klienta.

2. Zmapování situace klienta, zdroje informací

 • Zmapování situace.
 • Respektovat klienta, ale požadovat otevřenost.
 • Zjistit, zda hrozí prodlení.
 • Určit postup kroků, zapojovat klienta.
 • Sanace aktuální situace.
 • Zjištění souvisejících problémů.
 • Nabídnout pohled z druhé strany.

3. Druhy pohledávek a jejich příslušenství

 • Vykonatelná/nevykonatelná pohledávka.
 • Příslušenství pohledávky (úroky, úroky z prodlení, náklady řízení)
 • Splatnost.
 • Promlčení.
 • Dluhy z úvěrů, ze zdravotního pojištění.
 • Telekomunikační služby.
 • Pohledávky státu či samospráv.

4. Osoby zúčastněné na vymáhání pohledávek. Mimosoudní vymáhání

 • Věřitel,
 • advokát,
 • inkasní agentura,
 • soud,
 • rozhodce,
 • exekutor.

5. Soudní řízení, rozhodčí řízení

Co je:

 • Předžalobní upomínka,
 • místní příslušnost,
 • platební rozkaz,
 • rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání,
 • opravné prostředky.

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách.

Žaloba o neplatnost rozhodčího nálezu.

Úprava před a po 1. 4. 2012.

6. Shrnutí učiva z prvního dne, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností.

2. den

1. Exekuční řízení, jednotlivé způsoby vymáhání, obrana povinného v exekuci
 • Exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb.
 • Způsob provedení exekuce.
 • Podmínky exekuce, zahájení exekuce.
 • Úkony povinného v exekuci.
 • Návrh na zastavení exekuce.
 • Exekuce prodejem movitých věcí.
 • Insolvence a oddlužení.

2. Náklady spojené s vymáháním pohledávky

 • Náklady mimosoudního vymáhání.
 • Náklady soudního řízení.
 • Soudní poplatky.
 • Náklady za znalecké posudky.
 • Odměna za úkon právní služby, paušální náhrada hotových výdajů, cestovné, DPH, náhrada za ztrátu času.
 • Nepřiznání náhrady nákladů řízení.
 • Odměna exekutora.
 • Rozhodování o nákladech řízení.

3. Společné jmění manželů

 • Majetek ve společném jmění manželů.
 • Společné jmění manželů § 708 -753 OZ.
 • Postižení účtu a mzdy manžela povinného od září 2015.
 • Společné jmění manželů.
 • Nakládání se SJM.

4. Trestněprávní rozměr dluhové problematiky

 • Za dluhy se nezavírá.
 • Úvěrový či pojistný podvod.
 • Poškození a zvýhodnění věřitele.
 • Způsob úpadku.
 • Porušení povinnosti v insolvenčním řízení.
 • Zanedbání povinné výživy.

5. Shrnutí, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).