registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pracovní právo aktuálně

Variabilní symbol: 1020011
Datum konání: 9.1.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horecký, PhD.

Přednášení a vedení seminářů:

  • PrF MU Brno 9/2011
  • VSA Brno 2/2011 až 5/2013
  • Vzdělávací semináře a kurzy pod hlavičkou PrF MU Brno a pro subjekty veřejného i soukromého sektoru.

Autor řady odborných článků odborného i popularizačního charakteru, spoluautor řady odborných publikací, učebnic i komentáře k zákoníku práce, spoluautor řady manuálů a příruček, vše z oblasti individuálního i kolektivního pracovního práva.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s povinnostmi zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, vedení personální evidence, změn a ukončení pracovních poměrů. Určování pracovní doby. Čerpání dovolené. Náhrady mzdy, ve vazbě na překážky v práci. Řešení problematiky pracovních úrazů. Dále se přítomní seznámí s dalšími právními předpisy, které se úzce váží do Zákoníku práce a to především Zákonem o zaměstnanosti. 

Program:

1. Aktuality z pracovního práva pro rok 2020

  • aktuální judikatura

2. Obecně k pracovnímu právu - rozdělení základních pracovněprávních vztahů.

Vymezení pracovního práva, vztah k občanskému právu a k dalším odvětvím. Upozornění na důležité prameny-právní předpisy. Poukázání na základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich projevy (typicky právo na spravedlivou odměnu a nastavení platového předpisu a platového výměru, dále právo na rovné zacházení, vhodné pracovní podmínky – např. otázka k zajištění stravování apod.).
Vymezení pracovního poměru vs. další pracovněprávní vztahy a obecně ke vzniku pracovního poměru, včetně předsmluvních vztahů apod. Rozbor povinných a vhodných doplňkových náležitostí pracovní smlouvy (tj. co by měla pracovní smlouva obsahovat a v jaké formě, např. souvislosti s vymezením místa výkonu práce – jak široce lze sjednat), sjednávání zkušební doby, pracovního poměru na dobu určitou apod.
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, DPČ. DPP.
 

3. Pracovní právo ve veřejné správě.

Specifika závislé práce při výkonu práce ve veřejné správě. Jak a kde se liší právní úprava a pracovní podmínky zaměstnanců v běžném soukromém sektoru od zaměstnanců ve veřejné správě (typicky úředníků územně samosprávných celků, popř. odlišnosti běžných zaměstnanců od úředníků). Upozornění na rozdílnou úpravu při vzniku i skončení pracovního poměru, specifika týkající se dovolené, pracovního času, pracovních cest, přesčasů, stravného a náhrad cestovních, odměňování (např. osobního „ohodnocení") apod.

4. Specifické otázky výkonu práce.

• Vysílání na pracovní cesty a cestovní náhrady (tj. kdy a kam je možné zaměstnance vyslat a kdy může zaměstnanec vyslání odmítnout, jaké cestovní náhrady musí být a za jakých okolností poskytnutí, co je při pracovní cestě pracovní dobou a za jaký úsek pracovní cesty náleží zaměstnanci plat).
• Práce z domu (jak zajistit možnost výkonu práce z domu, tj. jak vhodně sjednat (určit práci z domu, co vše by měla případná dohoda obsahovat a na co si dát pozor).
• Otázky pracovní doby ve veřejné správě. Jak správně rozvrhnout pracovní dobu, popř. jak zařídit pružné rozvržení pracovní doby. Kolik hodin týdně může zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhnout a jak, kolik hodin přesčasové práce je zaměstnanec povinen vykonat.
• Povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy. Kdy odpovídá zaměstnanec za škodu, která zaměstnavateli vznikne a naopak (je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit škodu, která mu vznikne během služební cesty na oblečení ve vlaku? Může zaměstnavatel zaměstnanci případnou zjištěnou majetkovou škodu strhnout z platu?).

5. Skončení pracovního poměru.

Jakým nejvhodnějším způsobem lze pracovní poměr rozvázat apod. Jaké nároky zaměstnanci při skončení pracovního poměru náleží (kdy má nárok na odtupné, popř. zvýšené odstupné apod.).

6. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).