Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Svéprávnost a opatrovnictví

Variabilní symbol: 1522076
Datum konání: 24.5.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.

Lektor 2: Mgr. Jana Malá, LL.M.
  • Soudkyně u Okresního soudu v Přerově - civilní a opatrovnický úsek soudu 
  • Školitelka a lektorka Justiční akademie v Kroměříži 
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na objasnění základních právních institutů souvisících se svéprávnosti a opatrovnictvím. Kurz se soustředí objasnění pojmu svéprávnosti a objasnění právní úpravy svéprávnosti nezletilých a zásahů do svéprávnosti osob zletilých, které nejsou schopny právně jednat. Dále je objasněno postavení opatrovníka, a to jak ve sféře hmotněprávní, tak procesněprávní.

Obsah programu na osvědčení: legislativa, nabytí plné svéprávnosti, svéprávnost nezletilých, zásahy a řízení svépravnosti, opatrovnictví

Druh: základní

 

Cíle kurzu:

Cílovou kompetencí je získání základního právního povědomí o právní úpravě svéprávností a opatrovnictví. Pracovníci v rámci sociální péče, respektive v oblasti sociálních služeb nejsou zpravidla absolventi právnických fakult a získání základních právního povědomí pro ně o těchto institutech je velmi důležité. Cílovou kompetencí je proto porozumění právnímu pojmu svéprávnosti a obsahu právní úpravy svéprávnosti tak, aby pracovník mohl odpovídajícím způsobem poskytovat sociální služby osobám, které potřebují s právním jednáním potřebnou pomoc.

Program:

1. Pojem svéprávnosti, prameny právní úpravy

  • Co je obsahem pojmu svéprávnosti a jaký má tento instit v rámci právních poměrů význam.
  • Kde je svéprávnost upravena.

 

2. Nabytí plné svéprávnosti, svéprávnost nezletilých

  • Vymezení okamžiku, kde se nabývá plné svéprávnost, objasnění právní úpravy svéprávnosti nezletilých (jak mohou nezletilí právně jednat, co je to tzv. částečná svéprávnost, samostatné podnikání nezletilých).

3. Zásahy do svéprávností

  • Podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat, omezení svéprávnosti, podmínky a předpoklady, postup a rozsah, ochrana práv při omezení.

4. Řízení o svéprávnosti

  • Přehled řízení o svéprávnosti, zahájení, příslušnost, postup, dokazování, rozsudek, náklady řízení, náprava, zhlédnutí.

5. Opatrovnictví

  • Pojem opatrovnictví, právní úprava, postavení, odpovědnost opatrovníka.

6. Závěrečné shrnutí

  • Shrnutí všech pojmů, možnost dotazů.