Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie

Variabilní symbol: 1520023
Datum konání: 2.10.2020
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Marcela Kilarská
 • Lektorka pracuje jako lektor instruktor na přestupkové právo. Útvar vzdělávání je akreditován MŠMT ČR jako vzdělávací středisko MP v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků územních samosprávných celků aktuální informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem v oblasti problematiky přestupkového práva se zaměřením na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důrazem na obecnou část a část upravující příkazní řízení na místě, včetně přehledu a stručné charakteristiky souvisejících právních předpisů zejména ve vztahu k obecní policii.

Program:

1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Obecná ustanovení

 • vymezení předmětu úpravy
 • časová, územní a osobní působnost zákona

Základy odpovědnosti za přestupek

 • společná ustanovení pro fyzickou osobu, právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu
 • jednotlivá ustanovení pro fyzickou osobu, právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu
 • pojem přestupek a pokus přestupku
 • pokračování v přestupku, trvající přestupek a hromadný přestupek
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik odpovědnosti
 • správní tresty a jejich ukládání
 • ochranná opatření a jejich ukládání
 • zvláštní ustanovení o mladistvých

Řízení o přestupcích

 • příslušnost správních orgánů
 • účastníci řízení
 • postup před zahájením řízení
 • postup v řízení
 • zvláštní druhy řízení s důrazem na příkaz na místě
 • příslušnost obecní policie k projednávání přestupků příkazem na místě

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 • evidence přestupků
 • postup při zápisu do evidence přestupků se zaměřením na činnost obecní policie 

2. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Předmět úpravy

 • vymezení předmětu úpravy

Skutkové podstaty přestupků

 • vymezení vybraných skutkových podstat přestupků se zaměřením na činnost obecní policie

3. Související právní předpisy se zaměřením na činnost obecní policie

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • oprávnění a povinnosti strážníka obecní policie
 • přestupky podle zákona o obecní policii

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • stručná charakteristika, vymezení některých pojmů
 • přestupky podle zákona o ochraně zdraví, které je strážník obecní policie oprávněn projednat příkazem na místě

4. Závěr, diskuze, odpovědi na dotazy