Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb.

Variabilní symbol: 1519069
Datum konání: 29.8.2019
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy, a to v návaznosti na novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018.

Program:

1. Úvod k veřejnému stavebnímu právu a k novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (změna stavebního zákona a souvisejících předpisů), intertemporalita novely (přechodná ustanovení).
2. Výkon veřejné správy po novele (soustava stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, dotčené orgány a problematika závazných stanovisek a stanovisek, veřejnoprávní smlouvy).
3. Změny na úseku územního plánování významné z pohledu stavebních úřadů (nové zjednodušené postupy v územním plánování, územní plány s prvky regulačního plánu, přezkum územních plánů).
4. Územní rozhodování po novele (druhy územních rozhodnutí, účastníci řízení a námitky účastníků, průběh územního řízení, nový způsob posuzování souladu s územně plánovací dokumentací, obsah a náležitosti územního rozhodnutí).
5. Stavební řízení a jiné způsoby "povolování" staveb po novele (stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, ohlašování, účastníci stavebního řízení a námitky účastníků, průběh stavebního řízení, obsah a náležitosti stavebního povolení, změna stavby před dokončením).
6. Nové a upravené zjednodušené postupy po novele, integrace jednotlivých řízení a její důsledky.
7. Užívání staveb po novele (právní tituly k užívání staveb, kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí).
8. Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení po novele (povolení a nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, rozhodnutí a jeho náležitosti).
9. Některé další významné změny, dotazy posluchačů, diskuse.