Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební právo - aktuální změny a praxe

Variabilní symbol: 1517033
Datum konání: 28.3.2017
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

       Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, studoval pětileté magisterské studium, obor Právo a právní věda. Již v průběhu studia absolvoval mj. praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Cenné zkušenosti získal také díky participaci na několika celostátních projektech zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Specializuje se na odvětví veřejného práva, zejména práva správního, z něhož lze vyzvednout problematiku stavebního práva včetně procesu územního plánování, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. V oblasti ústavního práva a lidských práv se podílel na úspěšných případech rozhodovaných Ústavním soudem ČR.        

Akreditace u MV ČR: AK/PV-23/2017 AK/VE-20/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy.

Program:

Úvod k veřejnému stavebnímu právu, vztah obecné a zvláštní právní úpravy a výkon veřejné správy na úseku stavebního řádu

1. část

  • Úvod k veřejnému stavebnímu právu, vztah obecné a zvláštní právní úpravy a výkon veřejné správy na úseku stavebního řádu (soustava stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, základní pojmy a správní řízení v režimu stavebního zákona obecně, dotčené orgány, veřejnoprávní smlouvy)
  • Územní rozhodování (základní pojmy, druhy a účely územních rozhodnutí, účastníci řízení a námitky účastníků, průběh a zásady územního řízení, posuzování souladu s územně plánovací dokumentací v územním řízení, přezkum dokumentace pro územní rozhodnutí stavebním úřadem, obsah a náležitosti územního rozhodnutí, změna a zrušení územního rozhodnutí, společné územní a stavební řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, územní opatření)
  • Stavební řízení a jiné způsoby „povolování“ staveb (základní pojmy, stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, ohlašování, účastníci stavebního řízení a námitky účastníků, průběh a zásady stavebního řízení, přezkum projektové dokumentace stavebním úřadem, stavební povolení, zkrácené stavební řízení, změna stavby před dokončením)

 

Užívání staveb

 

  • Užívání staveb (oznámení stavebnímu úřadu a zákaz užívání, kolaudační souhlas, zkušební provoz, předčasné užívání, změny v užívání staveb)
  • Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, průběh a zásady řízení, rozhodnutí a jeho náležitosti, náklady na odstranění stavby)
  • Dohled a zvláštní pravomoci stavebního úřadu (společné zásady, kontrolní prohlídky stavby, neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení stavby a související procesní postupy), povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
  • Správní delikty a přestupky dle stavebního zákona, vztah obecné a zvláštní právní úpravy. Zásady správního trestání.

Dotazy posluchačů, diskuse