Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Korupce a protikorupční opatření - webinář

Variabilní symbol: 5124118
Datum konání: 15.8.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D.

JUDr. Jan Horník, Ph.D. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V únoru 2008 nastoupil na legislativně- právní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (zejména výklad zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté působil od března 2009 jako vedoucí oddělení kontroly na témže odboru (kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). V letech 2006–2008 získal praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru. Od října 2010 se věnuje problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014). Do dubna 2015 pracoval v Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády České republiky, se kterým nyní spolupracuje externě. Jeho současné stěžejní působiště je město Dobříš, kde působí jako tajemník městského úřadu. Je též odborným asistentem v Ústavu veřejného práva Paneurópské vysoké školy a v letech 2014–2015 působil jako akademický pracovník katedry trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze. Působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“ a v současné době je členem redakční rady tohoto slovníku. Je autorem publikací a článků jak z oblasti územní samosprávy, tak z oblasti boje s korupcí.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-324/2024 AK/VE-115/2024
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je, aby se úředníci orientovali v problematice projevů korupce, jejího postihu a možnostech boje s ní. Cílem tedy je primárně:

  • rozšířit vědomosti úředníků o korupci a možnostech boje s ní,
  • zvýšit informovanost úředníků, pokud jde o právní úpravu postihu korupce v ČR, získat povědomí o struktuře subjektů zabývajících se bojem s korupcí,
Program:

1. Úvod do problematiky korupce a jejích projevů

  • pojem a vymezení korupce, aspekty související s korupcí (klientelismus, nepotismus, střet zájmů, lobbing, dary atd.), měření korupce a její negativní dopady ve veřejné správě, které v konečném důsledku vedou k neefektivnímu rozdělování veřejných prostředků, k deformaci v oblasti veřejných zakázek, poskytování dotací (ovlivnění veřejné podpory, rozhodnutí o udělení, hodnocení žádosti, výsledků kontrol) a nakládání s majetkem např. nevýhodně uzavřené smlouvy, manipulace a neefektivní správa majetku úřadů.

2. Postih korupce v trestním zákoníku

  • úplatkářství, obstarávání věcí obecného zájmu, úřední osoba, úplatek – především nabízení úplatku nebo žádost o úplatek, další korupční trestné činy a trestné činy s korupcí související.

3. Postih korupce v dalších právních předpisech

  • postih korupce v občanském zákoníku (např. nevýhodně uzavřené nájemní smlouvy, prodeje majetku), zákoníku práce, zákoně o úřednících územních samosprávných celků, zákoně o státní službě, zákoně o daních z příjmů, zákoně o zadávání veřejných zakázkách (např. nevýhodně zadaná či vyhodnocená zadávací řízení, přizpůsobení obsahu zakázky, změna plnění zakázky), zákoně o finanční kontrole (např. kontrolní činnost v omezeném rozsahu, ovlivnění výsledků kontrol).

4. Prevence korupce

  • nástroje boje s korupcí (Vládní koncepce boje s korupcí, compliance programy, etické kodexy, korupční rizika, mapa a katalog korupčních rizik protikorupční strategie jednotlivých úřadů včetně definice opatření vedoucí k omezení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje korupčních jednání). Případové studie, workshopy, diskuze