Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář

Variabilní symbol: 6123088
Datum konání: 9.11.2023
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Václav Chmelík
 • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy - obor Právo a právní věda.
 • Od roku 2019 advokát trvale spolupracující s KVB advokátní kanceláří s. r. o. se sídlem v Pardubicích.
 • V letech 2013-2019 junior právník - Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s.
 • Od roku 2015 lektorká a poradenská činnost - problematika komunálního práva, hospodaření a nakládání s obecním majetkem
Akreditace u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem je podat účastníkům srozumitelnou a současně co možná komplexní informaci o povinnostech územních samosprávných celků v souvislosti s realizací vztahů soukromého práva (nabývání vlastnictví, uzavírání smluv) v intencích nového občanského zákoníku, včetně zachycení důležitých vazeb na zákon o obcích a plnění povinností ze zákona o obcích plynoucích. Program reflektuje fakt, že obcím a krajům nepostačí při realizaci soukromoprávních vztahů znalost občanského zákoníku, neboť s ohledem na zvláštní povahu obcí a krajů a jejich veřejnoprávní regulaci je třeba pečlivě sledovat vazby a vzájemná propojení mezi občanským zákoníkem a veřejnoprávní úpravou jejich postavení.

Program:

1. Rekodifikace soukromého práva a základní vazby na zákon o obcích

 • Související novelizace zákona o obcích
 • Vazby mezi občanským zákoníkem a zákonem o obcích a jinými veřejnoprávními předpisy z hlediska obecní praxe

2. Realizace majetkových dispozic obcí - povinnosti dle zákona o obcích

 • Zveřejňování záměru dle § 39 zákona o obcích, pravomoci orgánů obce při schválení a uzavření smlouvy, svolání zasedání zastupitelstva apod.
 • Povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce a související otázky
 • Odpovědnost volených představitelů i zaměstnanců obcí

3. Vybrané otázky věcných práv dle NOZ a souvislosti s obecní praxí

 • Pojetí nemovité věci
 • Právo stavby, věcná břemena
 • Inženýrské sítě a pozemní komunikace

4. Vybrané otázky závazkového práva

 • Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
 • Předsmluvní odpovědnost a možné dopady na obec
 • Pojetí neplatnosti právního jednání      

5. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností