Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018

NOVINKA

Variabilní symbol: 1018001
Datum konání: 16.1.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horecký, PhD.

Přednášení a vedení seminářů:

  • PrF MU Brno 9/2011
  • VSA Brno 2/2011 až 5/2013
  • Vzdělávací semináře a kurzy pod hlavičkou PrF MU Brno a pro subjekty veřejného i soukromého sektoru.

Autor řady odborných článků odborného i popularizačního charakteru, spoluautor řady odborných publikací, učebnic i komentáře k zákoníku práce, spoluautor řady manuálů a příruček, vše z oblasti individuálního i kolektivního pracovního práva.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-670/2017 AK/VE-349/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Seznámit účastníky s povinnostmi zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, vedení personální evidence, změn a ukončení pracovních poměrů. Určování pracovní doby. Čerpání dovolené. Náhrady mzdy, ve vazbě na překážky v práci. Řešení problematiky pracovních úrazů. Dále se přítomní seznámí s dalšími právními předpisy, které se úzce váží do Zákoníku práce a to především Zákonem o zaměstnanosti – zásadní novelizace od 29.7.2017, Zákonem o pracovně-lékařské službě – velká novela od 1.11. 2017 a v neposlední řadě také se Zákonem o inspekci práce. Informace budou podány formou podrobného výkladu, při kterém budou mít přítomní účastníci k dispozici velmi podrobný pracovní materiál. 

Program:

1. Pojem závislá práce, předsmluvní povinnosti zaměstnavatele.

Co je závislá práce ve vazbě na Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti, nelegální práce, sankce za umožnění nelegální práce, černá práce cizinců. Jaké má zaměstnavatel povinnosti při přijímání nových zaměstnanců, vedení osobní agendy – osobní spis, ochrana osobních údajů, vnitřní firemní předpisy, vstupní lékařské prohlídky

2. Uzavírání pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

Jednotlivé formy uzavírání pracovněprávního vztahu, co je pro zaměstnavatele výhodnější – pracovní poměr nebo dohoda. Obsah pracovní smlouvy, dohody – co musí být jednoznačně  uvedeno.  Další povinnosti zaměstnavatele – mzdový a platový výměr, informace zaměstnanci o obsahu pracovního poměru. Vzory a doporučené postupy. Pracovní poměry na dobu určitou a neurčitou. Zkušební doba. Popis pracovní činnosti. 

3. Změny a ukončování pracovněprávních vztahů.

Změna druhu práce nebo místa výkonu práce – přeřazení zaměstnance, kdy může zaměstnavatel zaměstnance převézt na jinou práci bez jeho souhlasu a kdy jen s jeho souhlasem. Vyslání na pracovní cestu.  Převedení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Za jakých okolností lze ukončit pracovní poměr – ze strany zaměstnance, zaměstnavatele. Dohody o ukončení PP. Okamžité zrušení PP. Doručování písemností. 

4. Pracovní doba a dovolená.

Právo zaměstnavatele určit zaměstnanci pracovní dobu. Formy – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba. Další specifická pracovní doba – konto pracovní doby, klouzavá pracovní doba. Přestávky v práci a mezi směnami. Povinná evidence pracovní doby. Dovolená – kdo určuje čerpání dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, dovolená u žen na mateřské dovolené, čerpání dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Převod dovolené z roku do roku. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

5. Náhrady mzdy.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Další náhrady při překážkách v práci na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance. Nařízení vlády 590/2006 Sb. O ostatních osobních překážkách v práci na straně zaměstnance  -   co je s náhradou mzdy, a co ne.   

6. Změny v Zákoně o pracovně-lékařské službě a Zákoně o zaměstnanosti.

Základní stručné informace o změnách v těchto zákonech, které zásadně ovlivní práci zaměstnavatelů v personální a mzdové agendě.  Důležité informace. Ukázky vnitřních firemních předpisů, doporučených vzorů. 

7. Závěr.

Diskuse.