Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí

Variabilní symbol: 1017094
Datum konání: 19.10.2017
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Daniel Hovorka

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor Právo a v současné době působí jako právník v odboru sociální a rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věc, kde se zabývá výkonem kontrolní a metodické činnosti vůči podřízeným orgánům sociálně-právní ochrany dětí a rozhodováním v odvolacím a přezkumném řízení.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Předmětem kurzu je zákonná úprava přestupků fyzických a právnických osob v oblasti ochrany práv dětí, se zaměřením na změny provedené s účinností od 1. 7. 2017 v souvislosti s přijetím nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Účastníci kurzu jsou seznámeni s podmínkami vzniku odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů, promlčecí dobou přestupků, s jednotlivými fázemi řízení o přestupcích a s procesní ochranou dítěte postiženého spácháním přestupku. Zvláštní pozornost je věnována úpravě skutkových podstat přestupků ve zvláštních právních předpisech na úseku sociálně-právnochrany dětí, na úseku školství, na úseku ochrany veřejného zdraví a na úseku ochrany před alkoholismem  a jinými toxikomaniemi, včetně určení věcné příslušnosti správních orgánů k projednávání těchto přestupků. Z úpravy zákona o některých přestupcích je probírána úprava skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití s ohledem na situace, kdy osobou postiženou tímto přestupkem je nezletilé dítě.Samostatně jsou probírány odchylky od obecných pravidel ukládání správních trestů v případě mladistvých pachatelů přestupků a zvláštnosti v řízení o přestupku s mladistvým, včetně zapojení zákonných zástupců a orgánu sociálně-právní ochrany dětí do řízení s mladistvým pachatelem přestupku.

 

 

Program:

1. Úvodní část - obecná úprava přestupků

Obecná úprava odpovědnosti fyzických a právnických osob za přestupky, promlčecí doba přestupku, druhy správních trestů, věcná a místní příslušnost k projednání přestupků. Jednotlivé fáze řízení o přestupku, rozhodnutí o přestupku, projednání přestupku, uložení, napomenutí nebo pokuty.

2. Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Rozbor skutkových podstat přestupků podle části deváté zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, příslušnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí k projednávání těchto přestupků

3. Přestupky týkající se ochrany dětí podle jiných právních předpisů

Rozbor skutkových podstat přestupků proti občanskému soužití na úseku školství, ochrany veřejného zdraví a ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

4. Zvláštní úprava řízení o přestupku mladistvého

Zvláštnosti řízení o přestupku spáchaném mladistvým pachatelem, účast zákonných zástupců a orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení s mladistvým pachatelem přestupku.