Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Případové konference

Variabilní symbol: 0816046
Datum konání: 22.9.2016
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E Centrum - učebna E103, 1. patro VPRAVO
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
Akreditace u MPSV ČR: 2012/1314-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s metodou Případové konference, vyložit problematiku nástrojů, které tato metoda používá a zajistit praktický nácvik použití této metody.
Absolvent programu:

 • rozumí pojmům sanace rodiny, facilitace, facilitátor, brainstorming, aktivní naslouchání, simulace, modelový případ a dokáže je svými slovy vysvětlit
 • zná teoretická východiska k problematice případové konference, orientuje se v základních tezích problematiky ohroženého dítěte, zanedbávání péče, smysl a účel případových konferencí, tým sanace rodiny
 • orientuje se legislativním rámci případových konferencí
 • posílil dovednosti člena týmu sanace: má zpětnou vazbu, jak funguje neverbální komunikace v procesu facilitace
 • umí stanovit cíl při řešení problému a přispět v týmu k vyhodnocení, zda bylo cíle dosaženo
 • dokáže udržet neutrální postoj v roli facilitátora na základě nácviku v programu
 • má povědomí o technikách zapojení cílové skupiny v procesu facilitace na základě praktické části programu
Program:

Úvod: představení lektorů, strukturalizace kurzu
Seznámení s účastníky, s jejich očekáváními, představami o tématu a zkušenostmi
Úvod do problematiky případové konference

 • Rodina jako účastník:
 • Funkce rodiny, poruchy rodiny
 • Sanace rodiny
 • Role týmu sanace rodiny, překonávání nedůvěry
 • Dítě jako cílový klient
 • Ohrožené dítě, typy zanedbání
   

Případová konference jako pojem a metoda

 • Účel a smysl případové konference v sociálních službách
 • Legislativní rámec případové konference
 • Zákonná úprava mlčenlivosti
 • Struktura případové konference

Facilitace jako pojem

 • pojem mediace
 • cíle setkání výstupy
 • specifika skupiny
 • časový rozsah setkání
 • využití facilitace v sociálních službách

Nástroje případové konference

 • Facilitace- výhody facilitace, zásady a specifika prezentace facilitátora
 • Brainstor ming - představení techniky, - techniky provádění brainstormingu
 • Aktivní naslouchání
 • Pojmy konsenzus a participace: - Zásady aktivního naslouchání;- Význam a užití aktivního naslouchání v práci sociálního pracovníka

Praktický nácvik

 • Simulace modelového případu
 • Vytvoření individuálního plánu k modelovému případu
  - nácvik dovednosti facilitárora, jak se soustředit na proces, nikoliv na obsah jednání
  - nácvik zapojení skupiny
  - nácvik stanovení cíle v modelovém případu a zpětná vazba, o jeho dosažení
  - cvičení zaměření na dodržení neutrálního postoje facilitátora s poskytnutím zpětné vazby
  - nácvik neverbální komunikace facilitárora s vyhodnocením týmu sanace rodiny

Osobní zpětná vazba
Závěr