registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
Variabilní symbol: 1521007
Datum konání: 7.1.2021
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0043-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách i řídící pracovníci jsou při každodenním výkonu svých činností vystavení zvýšené míře stresu a jsou ohroženi syndromem vyhoření. K syndromu vyhoření dochází nejčastěji v důsledku dlouhodobého emocionálního stresu a chybějících mechanismů pro jeho zvládání. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na jeho zvládání. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření. Účastníci kurzu se seznámí se souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví, souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví. Účastníci kurzu se rovněž seznámí s opatřeními, co udělat, když se již objevily první příznaky syndromu vyhoření či když jin naplno propukl. Pozornost přitom bude věnována čtyřem rovinám syndromu vyhoření - fyzické, rozumové, emocionální a sociální.

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí se základními příznaky syndromu vyhoření. Bude znát faktory, které syndrom vyhoření urychlují a zhoršují. Uvědomí si nutnost tuto situaci zavčas řešit a následky případného pasivního přístupu k řešení. Bude znát možnosti, strategie, jak postupovat při regeneraci a obnově sil. Seznámí se se základními oblastmi psychohygieny a vybranými dílčími technikami z oblasti psychohygieny.

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Co je syndrom vyhoření

 1. K čemu vede a koho nejčastěji postihuje.
 2. Rozdíly mezi syndromem vyhoření a depresí, chronickou únavou, stresem a traumatem.

3. Příčiny syndromu vyhoření

 1. Faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření:
 • dlouhodobě záporná energetická bilance,
 • workoholismus,
 • výkonová orientace,
 • ztráta ideálů,
 • "rozdávání se",
 • stereotyp,

4. Vývoj syndromu vyhoření

 1. Inventář syndromu vyhoření - diagnostika.
 2. Fáze syndromu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření).
 3. Roviny syndromu vyhoření (tělesná, emocionální, rozumoví, sociální).

5. Některé charakteristické příznaky syndromu vyhoření

 1. Vyčerpání až "znechucení".
 2. Odcizení - negativní postoj k sobě samému, k životu, k práci, k ostatním lidem, ztráta sebeúcty, pocit vlastní nedostatečnosti, pocit méněcennosti.
 3. Pokles výkonnosti, nespokojenost s vlastním výkonem, nižší produktivita, ztráta nadšení, nerozhodnost, ztráta motivace, pocit selhání.

6. Prevence syndromu vyhoření

 1. Zloději a zdroje energie - situační analýza. Určení priorit a cíle - posilování zdrojů energie.
 2. Změna postojů - jak si vytvořit odstup od své životní situace, jako základu pro případné změny.
 3. Vymezení se, zdravý egoismus. Resilience, vědomí souvztažnosti - odolnost jedince a schopnost vnímat jednotlivé situace a celý život jako smysluplný celek.
 4. Coping - strategie orientované na problém, strategie orientované na emoce, neefektivní postupy.
 5. Sociální opora - pevné rodinné zázemí, otevřenost k přátelům, posilování pozitivních mezilidských vtahů sousedských, na pracovišti atd.
 6. Relaxační cvičení a sport, příp. jiné techniky vybití - jak a kdy začít, respektovat individuální možnosti.

7. Obnova sil, "léčba" syndromu vyhoření

 1. Změna zaměstnání, úprava pracovní činnosti či pracovní doby, dovolená - lázně.
 2. Restarty.
 3. Změna hodnot a životního stylu.

8. Závěr kurzu

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 1521007 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).