registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Potřeby dítěte a jejich naplnění

Kurz je akreditován i u MV ČR.

Variabilní symbol: 1020073
Datum konání: 28.1.2021
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Sova studio
Křenová 409/52, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu se bude orientovat v základech teorií vývojových potřeb dítěte a bude seznámen s jednotlivými fázemi psychosomatického vývoje dítěte. Získá informace o aktuálních výzkumných studiích rodinných systémů a přehled o možných rizicích a dopadech dysfunkčních rodinných systémů na vývoj dětské psychiky. Součástí vzdělávacího programu jsou i praktické ukázky podpůrných a motivačních strategií při práci s rodinou.

 

 

 

 

 

 

Program:

Zajištění protivirových hygienických opatření během kurzu:

  • výukové prostory jsou před kurzem desinfikovány
  • zvýšená frekvence větrání v místnosti
  • k dispozici jsou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
  • balená voda a balené občerstvení

1. Úvod

  • Představení lektora a účastníků, seznámení s cíli vzdělávacího programu, s očekáváním účastníků.

2. Teoretický rámec vývojových potřeb

  • Přehled zásadních vývojových teorií a jejich využitelnost v praxi (teorie attachmentu Bowlbyho, psychosociální vývojové krize dle Eriksona, vývoj dítěte v oblasti poznávání a osvojování mravních hodnot dle Piageta a Kolberga, hierarchie lidských potřeb dle Maslowa, praktická aplikace teorie potřeb dle Pesso Boyden přístupu), úvod do vývojové psychologie – psychosomatický vývoj dítěte v kontextu teorie potřeb  

3. Dítě v systému rodiny (význam rodinného systému pro nastavení a naplnění potřeb dítěte

  • Seznámení se systémovým přístupem k rodině (klíčové faktory rodinného života – rodinné interakce a komunikační výměny, rituály, hranice, pravidla), potřeba mateřského a otcovského principu, aktuální výzkumné studie rodičovství (pozdní mateřství, nedobrovolná bezdětnost, rodiny s jedním rodičem, doplněné rodiny, rodiny homosexuálních partnerů).

4. Problematika dětí ohrožených vznikem traumatu

  • Nejčastější příčiny vzniku traumatu u dětí (syndrom CAN, domácí násilí, ztráta blízké osoby, rozvodová problematika), vliv traumatických zážitků na rozvoj dětského mozku, identifikace symptomů traumatu, možnosti prevence a první pomoci při riziku traumatizace dítěte

5. Praktické ukázky podpůrných a motivačních strategií a přístupů při práci s dítětem/rodinou

  • Ukázky technik vhodných k navázání kontaktu s dítětem, ukázky motivačních, podpůrných strategií při práci s rodinou, zkušenosti z praxe lektora.

6. Závěr kurzu - prostor pro dotazy a diskusi


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).