registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Český jazyk v úřední praxi

Špičkový úředník užívá vždy vytříbenou češtinu…zdokonalte si svůj nejdůležitější pracovní nástroj na našem kurzu

Variabilní symbol: 1017069
Datum konání: 8.6.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Koktavá

Jednatelka Atelier AMOS, s.r.o.. Výuka českého jazyka, příprava na přijímací zkoušky na střední školy, příprava k maturitě. Lektorka českého a anglického jazyka, lektorka českého jazyka pro cizince.  Autorka řady publikací. 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tomu, jak správně zvládat český jazyk při komunikaci s klienty úřadu.

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve svém mateřském jazyce, chtějí znát novinky v pravopise, chtějí zlepšit své dovednosti práce s psaným textem při psaní dopisů, mailů a vyvarovat se technických chyb „jazyka úředníků“.

Program:

Na našem interaktivním kurzu si můžete ověřit svoje znalosti českého jazyka pomocí řady praktických cvičení.

Stručný úvod k administrativnímu stylu

 • Akademické tituly, vědecko-pedagogické hodnosti adresáta
 • Oslovení
 • Otázka k zamyšlení - Oslovení v praxi

Pravopis

 • Psaní velkých písmen - obecná pravidla
 • Jména států, správních oblastí, měst, obcí
 • Jména městských částí a sídlišť
 • Jména ulic, tříd, náměstí
 • Oficiální názvy institucí a organizací
 • Názvy význačných budov a restaurací
 • Názvy společenských organizací
 • Názvy škol, ústavů a podniků
 • Oficiální názvy institucí a organizací
 • Názvy osob, rodin, příslušníků národů, kmenů a obyvatel
 • Vyjádření úcty
 • Předpony s- a z-, předložky s a z
 • Předložky s (se), z (ze)
 • Psaní přejatých slov
 • Zdvojené souhlásky
 • Skupiny souhlásek ve slově
 • Hranice slov v písmu, příslovečné spřežky, psaní spojovací čárky
 • Psaní zkratek a značek
 • Psaní i a y po obojetných souhláskách, psaní ů a ú
 • Psaní u, ú, ů
 • Psaní skupin bě, pě, vě, mě

Tvarosloví

 • Pravopis koncovek podstatných jmen se řídí podle vzorů
 • Skloňování podstatných jmen
 • Přídavná jména - problémy tvoření, stupňování, použití jmenných tvarů
 • Zájmena – skloňování - tvary mně-mě
 • Tvary zájmena jenž
 • Tvary zájmena týž, tentýž
 • Složené číslovky, použití číslovek v textu
 • Skloňování číslovek dvě, obě, tři, čtyři
 • Slovesa - problémové tvary často užívaných sloves, podmiňovací způsob, pravopis v příčestí
 • Koncovky sloves v příčestí
 • Shoda podmětu s přísudkem

Skladba

 • Čárka ve větě jednoduché - obecně
 • Zvláštnosti větné stavby - oslovení, vsuvka, samostatný větný člen
 • Větné členy
 • Čárka v souvětí souřadném
 • Čárka v souvětí podřadném
 • Čárka před a v souvětí souřadném
 • Čárka před spojkami jako, než
 • Vložené věty

Stylistika

 • Slohová úskalí
 • Neopakujeme stejná nebo příbuzná slova
 • Vyhýbáme se opakování zájmen, předložek a spojek
 • Pomáhají nám synonyma
 • Zautomatizovaná slovní spojení
 • Hovorová slova, hovorové obraty
 • Vyhýbáme se nadneseným slovům
 • Nadbytečná slova a opakování slov
 • Sloveso – důležitý článek věty
 • Podstatná jména slovesná
 • Trpný rod a jeho užití
 • Podmiňovací způsob
 • Zájmena a předložky
 • Správné používání předložek
 • Neosobní vyjadřování a nelogická stylizace
 • Správný slovosled
 • Skladební dvojice
 • Stavba souvětí

Tendence současné češtiny


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).