registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury

Variabilní symbol: 1517034
Datum konání: 8.6.2017
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Robin Mlynář

Lektor je právníkem, který v letech 2014 až 2016 působil v obecně prospěšné společnosti pro rozvoj veřejné správy, kde poskytoval právní servis zástupcům měst a obcí. V rámci tohoto působení se věnoval právu územních samosprávných celků i správním řízením, a to v oblasti stavebního práva.

Od roku 2014 působí též v KVB advokátní kanceláři, přičemž již od počátku své koncipientské praxe pokračuje v zaměření na stavební právo, kdy poskytuje právní pomoc úřadům i stavebníkům, a to jak ve stavebních řízeních, řízeních před dotčenými orgány, tak i v navazujících řízeních před správními soudy. V rámci advokátní kanceláře spolupracuje na významných stavebních projektech klientů.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prezentovat účastníkům současný stav judikatury Nejvyššího správního soudu, která se váže k postupům stavebních úřadů, a dále je zasvětit do současných trendů a vývojových směrů, kterými se judikatura od roku 2006 ubírá. Důraz bude kladen především na judikaturu nejnovější a pak nejvíce významnou.

Program:

Úvod k veřejnému stavebnímu právu, judikatura Nejvyššího správního soudu vztahující se ke správnímu řízení obecně

  • (výklad a užití zákona č. 500/2004 Sb. v kontextu územního a stavebního řízení s akcentem na územní rozhodnutí a územní řízení, vliv judikatury na výklad stavebního zákona od roku 2006 do roku 2016)

Judikatura Nejvyššího správního soudu ve vztahu ke správnímu trestání ve stavebnictví

  • (judikatorní závěry týkající se deliktní odpovědnosti stavebníka i dalších osob činných ve stavebnictví v rámci správního trestání, zejména provádění stavebních činností, ke kterým je třeba předchozího rozhodnutí či souhlasu, provádění stavebních činností v rozporu s vydaným rozhodnutím či souhlasem, užívání stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem)

 

Nejvyšší správní soud a stav ební zákion z roku 2006

  • (vývojové trendy v judikatuře Nejvyššího správního soudu ve vztahu k výkladu stavebního práva od roku 2006 do roku 2016, nejnovější judikatura týkající se výkladu problematických pojmů stavebního zákona, protichůdná judikatura některých senátů NSS a související rozhodnutí rozšířeného senátu NSS)

Stavební povolení a opravné prostředky

  • (judikatura týkající se stavebního povolení, možností přezkumu stavebního povolení v rámci řízení zahájeného z moci úřední i na návrh, přezkoumatelnost a zákonnost stavebního povolení, přípustnost užití opravných prostředků)

Závazná stanoviska a opravné prostředky

  • (judikatura týkající se závazných stanovisek dotčených orgánů a možností užití opravných prostředků proti závazným stanoviskům z pohledu stavebních úřadů, z pohledu účastníků stavebního řízení i třetích osob)

Souhlasy vydávané dle stavebního zákona z roku 2006 a opravné prostředky

  • (judikatura týkající se územního souhlasu, kolaudačního souhlasu a souhlasu se změnou v užívání stavby, možnosti procesní obrany proti souhlasům, současný vývoj judikatury týkající se přípustnosti tzv. zásahových žalob a rozsahu přezkumu zákonnosti předchozího řízení v rámci správního soudnictví)

Dotazy posluchačů, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).