registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zjišťování názoru dítěte

Variabilní symbol: 1017017
Datum konání: 28.2.2017
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, zvýšené přízemí (učebna)- nepoužívat
Smetanova 13 (vchod z ul. Kounicova 39), 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1790,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastník tohoto vzdělávacího programu získá základní znalosti z oblasti zjišťování názoru dítěte, avšak je si vědom role sociálního pracovníka. Dokáže zodpovědět otázky typu: „Je dítě schopno vyjádřit svůj názor?“ a „Je vhodné jej brát v potaz?“ Další kompetencí, kterou účastník získá, je schopnost specifikovat, co ovlivňuje názory a postoje dítěte. Seznámí se s variantami možností „jak komunikovat s dítětem přiměřeně jeho věku.“ V poslední a nejdelší části vzdělávání se účastníci semináře seznámí s metodami zjišťování názoru dítěte. Informace k tématu účastníci získají prostřednictvím praktických cvičení (reflexe v rámci bloku č. I, případové studie v rámci bloku č. II a kazuistika a modelové situace v rámci bloku č. III).

Program:

I. Uvedení do tématu

Zájem a potřeby dětí: rodina – rodičovství a partnerství, sourozenecké konstelace, pevná vazba a vřelost, hranice, výchova, péče a požadavky /mateřský a otcovský princip/, stimluace, separace aj.

Role sociálního pracovníka: pomoc versus kontrola a moc Je dítě schopno vyjádřit svůj názor a je vhodné jej brát v potaz?

Co tedy zjišťujeme?
 
Cvičení: reflexe – samostatná práce a společné shrnutí

Názory a postoje, potřeby, emoční vztahy, výchovné působení rodičů
Co ovlivňuje názory a postoje dítěte?

 • Stupeň citové, rozumové a morální zralosti
 • Závislost dítěte na rodiči či rodičích
 • Stupeň sugestibility dítěte, jeho korumpovatelnost, vydíratelnost city a programovatelnost
 • Popisujeme pouze časový výsek ze života

II. Vývoj dítěte (vývojové potřeby, sociální, kognitivní, morální vývoj a schopnost komunikace ...jak komunikovat s dítětem přiměřeně jeho věku?

 • Novorozenecké a kojenecké období
 • Batolecí věk
 • Předškolák
 • Mladší školní věk
 • Pubescence
 • Adolescence

Cvičení: Případová studie – práce ve dvojicích:
Matěj 6 let (Co Matěj aktuálně potřebuje? Jaká je jeho schopnost komunikace? Jak poznáme, pokud lže a proč? Jak pravděpodobně vznikl jeho názor na otce a matku? Co budeme zejména zjišťovat?)

Komunikace se zdravotně postiženým dítětem

 • pohybové postižení
 • zrakové a sluchové postižení
 • dítě s duševní poruchou (hlavně s poruchou autistického spektra)

Cvičení: Případová studie – práce ve dvojicích:

 • Alenka 11 let s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem (otázky viz výše)

III. Metody zjišťování názoru dítěte

Rozhovor – umění se zeptat
Dobrá otázka

 • formálně: otevřená, „hloupá“, konkrétní, ne sugestibilní, nepřímá, projektivní

Cvičení: tvorba otázek - Kazuistika

 • 10-ti letá Katka - Jak se zeptáme na vztah k otci a matce a jejich výchovné působení? Na co se ještě budeme ptát a konkrétně jak?
 • Ostatní metody: pozorování, kresba, plánky bytu, hodnotící škály aj.
 • Specifická náročná témata: Jak se ptát a neptat?
 • rozvod/rozchod rodičů, syndrom zavrženého rodiče, domácí násilí
 • zanedbávání, týrání a zneužívání dítěte
 • když dítě odmítá komunikovat: Jak dítě „rozmluvit“?

Cvičení: Modelové situace

 • rozhovor sociálního pracovníka s dítětem – výběr z kazuistik účastníků, střídání v rolích a supervizní tým, reflexe

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).