registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Trestněprávní odpovědnost pracovníků ve veřejné správě

Variabilní symbol: 1515177
Datum konání: 26.11.2015
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Ústředí
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Martin Tomášek
Akreditace u MV ČR: AK/PV-429/2015 AK/VE-291/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je představit základy trestněprávní odpovědnosti pracovníků ve veřejné správě se zaměřením na úředníky územních samospráv.

Ideový základ kurzu stojí na konstatování, že úředník územní samosprávy empiricky není častým pachatelem trestné činnosti. Pokud již je úředník podezřelý ze spáchání trestné činnosti, pak jde začasté o podezření z trestné činnosti nikoli ve formě úmyslné, ale nedbalostní. Náplň kurzu přitom vychází ze skutečnosti, že se obviněným či osobou jinak účastnou na trestním řízení může stát úředník, který s trestním řízením nemá žádné zkušenosti, trestní stíhání považuje - mnohdy oprávněně - za zcela nepatřičné, nicméně často nechápe ani základní principy a postupy v trestním řízení a není tak schopen efektivně bránit svá práva či docenit význam svých tvrzení v trestních věcech jiných osob (např. zastupitelů obce). Tento znalostní a zkušenostní handicap vyniká v kontrastu s připraveností vyšetřujícího orgánu a státního zástupce; tento handicap se tak kurz pokouší zmírnit.

Předmět kurzu vyžaduje úvodem alespoň stručné představení hmotněprávní úpravy jednotlivých skutkových podstat trestných činů, u nichž v praxi dochází k jejich spáchání úředníkem v souvislosti s tímto jeho postavením. Podstatou kurzu však nemá být detailní rozbor hmotněprávní úpravy, jelikož informace o ní (zejména o trestných činech korupčního charakteru) lze snadno načerpat z literatury, ale především představení jednotlivých fází trestního řízení a předání praktických poznatků o podobě trestního řízení a možné obraně obviněného (podezřelého), popř. poznatků relevantních pro osoby dotčené (svědkové, osoby mající v držení listinu podstatnou pro trestní řízení atd.). Lektor při tomto vychází mj. ze své praxe obhájce v trestních věcech, a proto předmětem této části bude praktický popis průběhu trestního řízení a včetně možností obhajoby v tomto řízení.

Druhým zásadním cílem tohoto kurzu je představit dosavadní judikaturu soudů v oblasti trestné činnosti úředníků, popř. představit aktuální kauzy řešené soudy v rámci daného tématu. S ohledem na skutečnost, že obviněnými osobami jsou začasté jak úředníci, tak zároveň také zastupitelé, radní či starostové, bude představena i judikatura týkající se trestných činů spáchaných těmito osobami v souvislosti s jejich postavením jakožto orgánu územní samosprávy. Dané téma je v současnosti výrazně diskutované a kurz se tak pokusí představit základní témata traktovaná judikaturou a literaturou a zhodnotit názory zaujaté judikaturou zejména Nejvyššího soudu ČR. Důraz pak bude kladen na judikaturu týkající se majetkoprávních dispozic s majetkem obcí (krajů) a případné trestněprávní důsledky nastalého pochybení v této oblasti.

Program:

Povaha trestněprávní odpovědnosti a základní principy této odpovědnosti
Termín úřední osoba, základní představení skutkových podstat, u nichž úřední osoba v realitě vystupuje jako pachatel trestného činu, se zaměřením na skutkové podstaty nedbalostních trestných činů
Praktický průvodce trestním řízením pro podezřelého, obviněného či osobu jakkoli dotčenou trestním řízením
Judikatura soudů ve věcech trestných činů spáchaných úředníkem v souvislosti s tímto jeho postavením vč. judikatury týkající se trestných činů zastupitelů, radních a starostů


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).