registrovat se  


O nás - akreditované programy

VCVS ČR o.p.s. je aktuálně držitelem celkově 187 platných akreditovaných vzdělávacích programů – 107 u MV ČR, 80 u MPSV ČR

Název programu
Číslo akreditace
Akreditace
Finanční hospodaření a účetnictví obce AK/PV-58/2012 MV ČR reakreditace
Zákon o obcích a zákon o krajích AK/PV-138/2006 MV ČR reakreditace
Spisová služba ve veřejné správě AK/PV-564/2012 MV ČR reakreditace
Tvorba vyhlášek o místních poplatcích AK/PV-142/2006 MV ČR reakreditace
Zákon o zadávání veřejných zakázek AKI./PV-311/2004 MV ČR reakreditace
Přestupkové řízení - aktuality a praxe AK/PV-431/2012 MV ČR reakreditace
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy AK/PV-566/2012 MV ČR reakreditace
Jak tvořit obecní zpravodaj AK/PV-228/2013 MV ČR reakreditace
Opatrovnictví a poručenství podle současné a nové právní úpravy v občanském zákoníku AK/PV-271/2013 AK/VE-138/2013 MV ČR reakreditace
Písemná a elektronická komunikace - nové trendy a tipy jak uspět AK/PV-246/2013 MV ČR reakreditace
Strategické plánování a řízení v podmínkách veřejné správy AK/PV-364-2013 AK/VE-261/2013 MV ČR reakreditace
Zvládání stresových situací AK/PV-247/2013 AK/VE-170/2013 MV ČR reakreditace
Jednání s problémovým klientem AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013 MV ČR reakreditace
Efektivní hospodaření měst a obcí AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013 MV ČR reakreditace
Manažerské účetnictví - účetní výkazy a interpretace dat AK/PV-522/2013 AK/VE-347/2013 MV ČR reakreditace
Projektové řízení v kostce AK/PV-59/2012 MV ČR reakreditace
Projektové řízení AK/VE-44/2012 MV ČR reakreditace
Roční účetní uzávěrka a její schvalování - včetně vzorového příkladu sestavení podkladů pro schvalování AK/PV-699/2013,AK/VE-439/2013 MV ČR reakreditace
Správní řízení v praxi SPOD AK/PV-700/2013 AK/VE-440/2013 MV ČR reakreditace
Správní řízení na úseku evidence obyvatel - s ohledem na nový občanský zákoník AK/PV-750/2013 AK/VE-457/2013 MV ČR reakreditace
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013 MV ČR reakreditace
Daňový řád v praxi AK/PV-756/2013 AK/VE-462/2013 MV ČR reakreditace
Novinářská praxe AK/PV-81/2014 MV ČR reakreditace
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014 MV ČR reakreditace
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014 MV ČR reakreditace
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014 MV ČR reakreditace
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014 MV ČR reakreditace
Povinnosti zaměstnance a vedoucího zaměstnance AK/PV-241/2014 AK/VE-70/2014 MV ČR reakreditace
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014 MV ČR reakreditace
Kronika 21. století AK/PV-476/2014 AK/VE-210/2014 MV ČR reakreditace
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015 MV ČR reakreditace
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015 MV ČR reakreditace
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací AK/PV-100/2015 MV ČR reakreditace
Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka (nový revidovaný a aktualizovaný obsah) AK/PV-227/2016 AK/VE-141/2016 MV ČR reakreditace
Výchovné působení (specifické poruchy chování) Č.j. MSMT - 28501/2017-2-2017 MŠMT
Nový občanský zákoník a rodinné právo 2014/0294-PC/SP/PP MPSV ČR
Sociálně-právní ochrana dětí a nový občanský zákoník 2014/0291-PC/SP/VP MPSV ČR
Motivace klientů ke změně 2014/02925-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy) 2014/0296-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Výcvik v krizové intervenci 2014/0319-PC/SP/VP MPSV ČR
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí 2014/0293-PC/SP/PP MPSV ČR
Facilitace pro sociální pracovníky 2014/0295-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace 2014/0606-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Jak pracovat s dítětem týraným a zneužívaným 2014/0607-SP/VP MPSV ČR
Case-management v případech domácího násilí a CAN syndromu 2014/0608-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Možnosti využití prvků rodinné terapie v sociálních službách 2014/0810-PC/SP/PP MPSV ČR
Jak čelit syndromu vyhoření 2014/0811-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti 2014/1402-SP MPSV ČR
Právní minimum pro pracovníky domovů pro seniory 2014/1255-PC/SP/VP MPSV ČR
Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy 2014/0812-SP/VP MPSV ČR
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách 2014/0813-PC/SP/PP MPSV ČR
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou 2014/0814-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Úvod do mediace 2014/0815-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Sanace rodiny - vstupní seminář 2014/0816-PC/SP/PP MPSV ČR
Jak vést motivační rozhovor 2014/0817-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Individuální plán ochrany dítěte v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky 2014/0818-SP MPSV ČR
Jak uspořádat případovou konferenci - praxe v oblasti SPOD 2014/0819-PC/SP/PP MPSV ČR
Orgány sociálně-právní ochrany a správní řízení - úvod do problematiky 2014/0820-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Základy teorie citové vazby v praxi 2014/0821-SP/VP MPSV ČR
Seznámení s dohodou o výkonu pěstounské péče v praxi 2014/0822-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Speciální techniky komunikace s dítětem 2014/0892-PC/SP/PP MPSV ČR
Specifika práce s romskou rodinou 2014/0893-SP/VP MPSV ČR
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče 2014/0895-SP/VP MPSV ČR
Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 2014/0894-SP/VP MPSV ČR
Jak identifikovat oběť domácího násilí 2014/0896-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Násilí v rodinách a co s ním 2014/0897-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím 2014/0898-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Náhradní rodinná péče a identita dítěte 2014/0901-SP/VP MPSV ČR
Náhradní rodinná péče z pohledu rodinných terapeutů 2014/0899-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Standardizace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 2014/0903-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Komunikace s mladistvým klientem 2014/0902-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou 2014/0900-SP/VP MPSV ČR
Potřeby dítěte a jejich naplnění (základní vzdělávací program) 2014/0321-PC/SP/PP MPSV ČR
Ochrana osobních údajů na úseku sociálně-právní ochrany dětí 2014/0904-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Mapování životní situace klienta 2014/1256-SP MPSV ČR
Zjišťování názoru dítěte 2014/1494-SP/VP MPSV ČR
Sociální kuratela pro děti a mládež 2014/1254-PC/SP MPSV ČR
Využití prvků rodinné terapie v sociální práci s rodinou 2015/0266-SP MPSV ČR
Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky) 2015/0871-PC/SP MPSV ČR
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou 2015/1123-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Techniky komunikace s dětmi - úvod do problematiky 2015/1124-PC/SP MPSV ČR
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu 2016/0029-PC/SP MPSV ČR
Formy porozvodového uspořádání péče o děti 2015/0870-PC/SP MPSV ČR
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky 2015/1122-SP MPSV ČR
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky) 2016/0292-SP/PC/VP/PP MPSV ČR
Problematika řešení konfliktních situací - uvedení do tématu 2016/0290-SP MPSV ČR
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky 2016/0293-SP MPSV ČR
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny 2016/0289-SP MPSV ČR
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte 2016/0031-SP/VP MPSV ČR
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář) 2016/0030-PC/SP MPSV ČR
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny 2016/0291-SP MPSV ČR
Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky 2016/0706-PC/SP/VP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti 2016/0708-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním 2016/0712-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář) 2016/0707-PC/SP/VP MPSV ČR
Případové konference v praxi (aktualizovaný úvodní seminář) 2016/0709-SP MPSV ČR
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář) 2016/0631-PC/SP MPSV ČR
Náhradní výchova (úvod do problematiky) 2016/0710-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti 2016/0711-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky A2017/0150-SP/PC MPSV ČR
ADHD - výchovné působení A2017/0205-SP/PC MPSV ČR
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí A2017/0198-SP MPSV ČR
Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace A2017/0206-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace a umění naslouchat A2017/0204-SP/PC/VP MPSV ČR
Specifika sociální komunikace v gerontologii A2017/0207-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální šetření A2017/0334-SP MPSV ČR
Pěstounská péče A2017/0463-SP MPSV ČR
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů A2017/0414-SP/PC MPSV ČR
Sociální práce s manipulativním rodičem A2017/0464-SP/PC/VP MPSV ČR
Případové konference a role facilitátora v praxi A2017/0421-SP/PC/VP MPSV ČR
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky A2017/0430-SP/VP MPSV ČR
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria A2017/0429-SP/VP MPSV ČR
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení. A2017/0462-SP/VP MPSV ČR
Řešení konfliktních situací. A2017/0553-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi A2017/0781-SP/PC/VP MPSV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe AK/PV-639/2012 MV ČR
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby AK/PV-565/2012 MV ČR
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně AK/PV-1018/2012, AK/VE-725/2012 MV ČR
Zvládání obtížných situací při komunikaci s občanem AK/VE-273/2012 MV ČR
Manipulace - jak jí konstruktivně čelit AK/PV-244/2009 MV ČR
Prezentace pro vedoucí pracovníky, veřejný projev AK/VE-398/2012 MV ČR
Facilitace aneb jak efektivně vést jednání a aktivovat účastníky AK/PV-365/2013 MV ČR
Odměňování pracovníků ve veřejné správě a veřejných službách AK/VE-397/2012 MV ČR
Bezpečnost informací a informační systémy veřejné správy AK/PV-99/2015 AK/VE-66/2015 MV ČR
Trestněprávní odpovědnost pracovníků ve veřejné správě AK/PV-429/2015 AK/VE-291/2015 MV ČR
Český jazyk pro úředníky AK/PV-436/2016 MV ČR
Veřejná podpora v praxi obcí AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016 MV ČR
Registr přestupků – informační systém evidence přestupků AK/PV-434/2016 MV ČR
Rozpočtový proces obce v praxi AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016 MV ČR
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi AK/VE-337/2016,AK/PV-638/2016 MV ČR
Pohřebnictví AK/PV-543/2016 MV ČR
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016 MV ČR
Úřední deska v praxi obcí AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016 MV ČR
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016 MV ČR
Vedení hodnotícího pohovoru AK/PV-722/2016 AK/VE-375/2016 MV ČR
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016 MV ČR
Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím AK/VE-389/2016 AK/PV-734/2016 MV ČR
Vedení matrik AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe AK/PV-23/2017, AK/VE-20/2017 MV ČR
Stavební úpravy památek v praxi AK/VE-34/2017, AK/PV-50/2017 MV ČR
Rozpočtová skladba AK/VE-237/2016 AK/PV-425/2016 MV ČR
Zvláštní matrika a mezinárodní právo v matriční praxi AK/VE-40/2017 AK/PV-66/2017 MV ČR
Vnitřní účetní směrnice AK/VE-236/2016 AK/PV-424/2016 MV ČR
Přezkoumání hospodaření jako významný nástroj kontroly ÚSC AK/VE-260/2016 AK/PV-475/2016 MV ČR
Postupy stavebních úřadů ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu AK/VE-50/2017 AK/PV-79/2017 MV ČR
Time management - pánem svého času jednoduše a účinně AK/VE-39/2017 AK/PV-63/2017 MV ČR
Správní řád - aktuality a praxe AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017 MV ČR
Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách AK/PV-148/2017 AK/VE-87/2017 MV ČR
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění AK/PV-215/2017 AK/VE-118/2017 MV ČR
Správní trestání na úseku stavebního řádu AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017 MV ČR
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017 MV ČR
Veřejné zakázky malého rozsahu AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017 MV ČR
Smlouvy a ceny ve výstavbě AK/PV-355/2017 AK/VE-195/2017 MV ČR
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017 MV ČR
Spisová služba AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017 MV ČR
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017 MV ČR
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017 MV ČR
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017 MV ČR
Ochrana osobních údajů a právo na informace AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017 MV ČR
Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018 AK/PV-670/2017 AK/VE-349/2017 MV ČR
Efektivní komunikace AK/PV-534/2017 AK/VE-289/2017 MV ČR
Střet zájmů AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017 MV ČR
Exekuce a insolvence v daňovém řízení AK/PV-548/2017 AK/VE-294/2017 MV ČR
Nová právní úprava správního trestání od 1. 7. 2017 AK/PV-648/2017 AK/VE-339/2017 MV ČR
Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017 MV ČR
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017 MV ČR
Školení pro správce hřbitovů AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017 MV ČR
Úvod do zákona o obchodních korporacích pro pracovníky obecních a městských úřadů AK/PV-652/2017 AK/VE-342/2017 MV ČR
Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi AK/PV-689/2017 AK/VE-357/2017 MV ČR
Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017 MV ČR
Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s nemovitým majetkem obce a při činností stavebního úřadu AK/PV-688/2017 AK/VE-356/2017 MV ČR
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017 MV ČR
Správní trestání na úseku stavebního řádu AK/PV-701/2017 AK/VE-361/2017 MV ČR
Dluhové poradenství AK/PV-744/2017 AK/VE-379/2017 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb. AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017 MV ČR
Zákon o kontrole (kontrolní řád) AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018 MV ČR
Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018 MV ČR
Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace AK/PV-21/2018 AK/VE-16/2018 MV ČR
Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech. AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018 MV ČR
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy AK/PV-34/2018 AK/VE-22/2018 MV ČR
Zákon o ochraně spotřebitele AK/PV-43/2018 AK/VE-25/2018 MV ČR
Finanční a rozpočtové hospodaření ÚSC - časté chyby v hospodaření obcí AK/PV-57/2018 AK/VE-32/2018 MV ČR
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018 MV ČR
SPOD v právu a praxi: působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných AK/PV-31/2018 AK/VE-20/2018 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018 MV ČR
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky. AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018 MV ČR
Nový občanský zákoník (NOZ) a obce - podnikání, povolování staveb a majetková práva. AK/PV-79/2018 AK/VE-47/2018 MV ČR
Živnostenský zákon AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018 MV ČR

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).